Народний журнал природної мудрості Народный журнал природной мудрости   osh . osh.kiev . kiev.ua ua

 

Еволюційний рух Эволюционное движение

 

Жити, учитися, отримувати здоров ' я за наукою еволюцією. Жить, учиться, получать здоровье по науке эволюции. Бути таким, як Учитель народу, Бог Землі. Быть таким, как Учитель народа, Бог Земли. Наука Іванова П. К. Наука Иванова П. К.   

 

№ 3 . 3. 2018.02 2018.02

 

Еволюційна послідовність Эволюционная последовательность

 

Зміст Содержание

1. Історія виникнення. 1. История возникновения.

2. Теорія діалектика. 2. Теория диалектика.

3. Побудова еволюційної послідовності. 3. Построение эволюционной последовательности.

4. Автоматична робота серця. 4. Автоматическая работа сердца.

5. Що буде далі. 5. Что будет дальше.

6. Залежність і незалежність. 6. Зависимость и независимость. Наука безсмертя. Наука бессмертия.

7. Ідея: люди самі є на білому світі сонце. 7. Идея: люди сами на белом свете солнце.

 

1.      Історія виникненняИстория возникновения

    Порфирій Іванов дав ідею побудови еволюційної послідовності. Порфирий Иванов дал идею построения эволюционной последовательности. Він говорив про еволюцію, що еволюція – це не вживати їжу, тобто свідомо терпіти певне число годин у тиждень. Он говорил об эволюции, что эволюция – это не употреблять пищу, то есть сознательно терпеть определенное число часов в неделю. Наше терпіння постійно росте. Наше терпение постоянно растет. Іванов показав своїм практичним досвідом, що терпіти без їжі треба певне число годин підряд у тиждень: 24, 42, 66, 108 годин в тиждень. Иванов показал своим практическим опытом, что терпеть без пищи надо определенное число часов подряд в неделю: 24, 42, 66, 108 часов в неделю. Послідовність чисел будується за законом: кожен член дорівнює сумі двох попередніх. Последовательность чисел строится по закону: каждый член равен сумме двух предыдущих.  Еволюційна послідовність є. Эволюционная последовательность есть. Іванов направив думу на пошук еволюційної послідовності. Иванов направил мысль  на поиск эволюционной последовательности. Процес має дискретний характер: А1, А2, А3, ... Аn . Процесс имеет дискретный характер: А1, А2, А3, ... А n.   Це є еволюційна послідовність у загальній формі. Это эволюционная последовательность в общей форме. Де n – будь-яке натуральне число. Где n – любое натуральное число. Послідовність треба шукати з допомогою теорії діалектики. Последовательность надо искать с помощью  диалектики.   

 

1.Теорія діалектика, три закони.2. Теория диалектика, три закона.

   Закон 1. Дві протилежні сторони є в природі, вони існують в єдності і боротьбі . Закон 1. Две противоположные стороны есть в природе, они существуют в единстве и борьбе. Всі речі, явища мають протилежні властивості та тенденції розвитку. Все вещи, явления имеют противоположные свойства и тенденции развития. Вони перебувають в єдності, одне без одного не існує. Они находятся в единстве, одно без другого не существует. Протилежні сторони взаємодіють постійно в формі боротьби, її результатом є розвиток. Противоположные стороны взаимодействуют постоянно в форме борьбы, ее результатом является развитие. Між ними виникають суперечності, які є джерелом, змістом, рушійною силою саморозвитку світу. Между ними возникают противоречия, которые являются источником, содержанием, движущей силой саморазвития мира. Процес завершується переходом до двох нових Процесс завершается переходом к двум новым   протилежних сторін. противоположным сторонам. Приклад . Пример. Дві протилежні сторони є в природі: хороше, тепле, погане, холодне. Две противоположные стороны есть в природе: хорошее, теплое, плохое, холодное. Перша протилежна сторона. Первая противоположная сторона. Люди роблять, щоб мати в житті хороше, тепле. Люди делают, чтобы в жизни было хорошее, теплое. Друга протилежна сторона. Вторая противоположная сторона. Вони отримують від природи погане і холодне – захворювання, нещастя тощо. Они получают от природы плохое и холодное – заболевание, несчастье и тому подобное. Між ними є суперечність , бо люди не отримують життя. Между ними есть противоречие, потому что люди не получают жизни. Щоб жити, люди переходять до двох нових протилежних сторін. Чтобы жить, люди переходят к двум новым противоположным сторонам. Перша нова протилежна сторона. Первая новая противоположная сторона. Люди свідомо приймають холод і голод, гартуються в холодній воді. Люди сознательно принимают холод и голод, закаляются в холодной воде. Людина відчуває холод і погане в процесі купання в холодній воді. Человек чувствует холод и плохое в процессе купания в холодной воде. Друга нова протилежна сторона. Вторая новая противоположная сторона. Людям стає тепло, добре і здорово після купання. Людям становится тепло, хорошо и здорово после купания. Людина хотіла життя і отримала життя. Человек хотел жизни и получил жизнь. Суперечність завершується. Противоречие заканчивается.   

    Закон 2. Подвійне заперечення є в природі. Закон 2. Двойное отрицание в природе. Об ' єкти розвиваються шляхом подвійного заперечення. Объекты развиваются путем двойного отрицания. Кожний ступінь є синтезом попередніх ступенів, і відтворює на вищій основі характерні риси, структуру початкового ступеня розвитку. Каждая ступень является синтезом предыдущих ступеней и воспроизводит на более высокой основе характерные черты, структуру начальной ступени развития. Подвійне заперечення є необхідним моментом процесу розвитку, умовою якісної зміни об ' єктів. Двойное отрицание является необходимым моментом процесса развития, условием качественного изменения объектов. Розвитку об ' єктів не існує без заперечення попередніх форм. Развития объектов не существует без отрицания предыдущих форм. Заперечення відображає не знищення об ' єкта, а момент його переходу в нову якість, в якій зберігаються елементи і властивості його попереднього якісного стану, тобто фіксує спадковий стан. Отрицание отражает не уничтожение  объекта, а момент его перехода в новое качество, в котором хранятся элементы и свойства его предварительного качественного состояния, то есть фиксирует наследственное состояние. Приклад. Пример. Еволюція людства. Эволюция человечества. Ступінь 1. Практика загартування домінує в людей. Ступень 1. Практика закалки доминирует у людей. Ступінь 2. Заперечення загартування. Ступень 2. Отрицание закалки. Вчення Христа домінує. Учение Христа доминирует. Ступінь 3. Подвійне заперечення одного загартування і одного вчення Христа. Ступень 3. Двойное отрицание одной закалки и одного учения Христа. Синтез або сума загартування і вчення Христа домінує в людства. Синтез или сумма закалки и учения Христа доминирует в человечества.    

    Закон 3. Взаємний перехід якісних і кількісних змін. Закон 3. Взаимный переход качественных и количественных изменений. Кількісні зміни поступово накопичуються, на певному етапі розвитку порушують їхню міру, і зумовлюють у них корінні зміни. Количественные изменения постепенно накапливаются, на определенном этапе развития нарушают их меру, и вызывают у них коренные изменения.

 

3. Побудова еволюційної послідовності 3. Построение эволюционной последовательности

    Кожна якість має певну кількість у природі, виражену числом. Каждое качество имеет определенное количество в природе, выраженное числом. Процес еволюції виражається певною еволюційною послідовністю чисел. Процесс эволюции выражается определенной эволюционной последовательностью чисел. Будуємо еволюційну послідовність чисел, користуємось теорією діалектикою. Строим эволюционную последовательность чисел, пользуемся теорией диалектикой.     Перший член послідовності виражає початок еволюційного процесу, тому приймемо його рівним одиниці, бо еволюція починається з найменшого числа. Первый член последовательности выражает начало эволюционного процесса, поэтому примем его равным единице, потому что эволюция начинается с наименьшего числа. Це початковий член, тезис. Это начальный член, тезис. Другий член, у зв ' язку із законом заперечення першого, не дорівнює одиниці, а дорівнює якомусь числу Х. Це антитезис. Второй член, в связи с законом отрицания первого, не равен единице, а равен какому-то числу Х. Это антитезис. Третій член є подвійне заперечення, синтез. Третий член есть двойное отрицание, синтез. Заперечення є перехід в нову якість, в ній зберігаються елементи і властивості його попереднього стану, тобто фіксує спадкоємність, збереження попереднього стану. Отрицание является переход в новое качество, в ней хранятся элементы и свойства его прежнего состояния, то есть фиксирует преемственность, сохранение предыдущего состояния. Тому третій член дорівнює сумі попередніх членів: 1 + Х. Еволюційна послідовність будується за правилом – кожен член дорівнює сумі двох попередніх. Поэтому третий член равен сумме двух предыдущих членов: 1 + Х. Эволюционная последовательность строится по правилу – каждый член равен сумме двух предыдущих.  Ця послідовність є геометрична прогресія: 1, Х, 1 + Х Эта последовательность есть геометрическая прогрессия: 1, Х, 1 + Х   

 

   Еволюційна послідовність має будуватися за таким правилом Эволюционная последовательность должна строиться по такому правилу для будь-якої кількості членів. для любого количества членов. Знаменник (Х) дорівнює відношенню третього члена до другого. Знаменатель (Х) равен отношению третьего члена к другому.

Х = (1 + Х)/X. Х = (1 + Х) / X. Звідси маємо квадратне рівняння. Отсюда имеем квадратное уравнение. Основне рівняння еволюції. Основное уравнение эволюции.    

Х² – Х² –Х Х – – 1 = 0.1 = 0.   (1) (1)    Знаходимо корні. Находим корни.   Перший корінь: Х1 = 0,5 (одиниця Первый корень: Х1 = 0,5 (единица плюс корінь з п ' яти ) . плюс корень из пяти). Позначимо Х1 = Z. Це число називається золотий перетин: 1,618033… Обозначим Х1 = Z. Это число называется золотое сечение: 1,618033 ...

   

   Другий корінь: Х2 = 0,5 (одиниця мінус корінь з п ' яти). Второй корень: Х2 = 0,5 (единица минус корень из пяти). Використовуючи попереднє позначення, друге позначення отримуємо: Х2 = Используя предварительное обозначение, второе обозначение получаем: Х2 =  – 1/Z.1 / Z.   Х2 = – 0,618033… Х2 = – 0,618033 ...

     Послідовність з першим коренем (П1): Последовательность с первым корнем (П1):   1, Z, Z², Z³... 1, Z, Z², Z³ ...     (2) (2)   

    Показник степені є будь-яке натуральне число, тому члени послідовності збільшуються необмежено. Показатель степени является любое натуральное число, поэтому члены последовательности увеличиваются неограниченно. Зростаюча прогресія. Возрастающая  прогрессия. На практиці зручно користуватися аналогічною послідовністю цілих чисел: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55... На практике удобно пользоваться аналогичной последовательностью целых чисел: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 ...   В ній кожен член дорівнює сумі двох попередніх. В ней каждый член равен сумме двух предыдущих. Відношення між будь-яким членом і попереднім приблизно дорівнює золотому перетину. Отношение между любым членом и предыдущим примерно равно золотому сечению.

 

     Послідовність з другим коренем (П2): 1, – Последовательность со вторым корнем (П2): 1, – 1/Z, 1/Z², – 1/Z³...1 / Z, 1 / Z², – 1 / Z³ ...    (3) (3)

Прогресія, що убуває, із змінними знаками членів. Прогрессия  убывающая с переменными знаками членов. Показник степені є будь-яке натуральне число. Показатель степени является любое натуральное число.  Аналогічна послідовність обернених цілих чисел: Аналогичная последовательность обратных чисел:

1, – 1, –1/2, 1/3, –1/5, 1/8,  1/13, 1/21 ...   (4) (4)      

    ЕЯкщо початковийсли начальный  член послідовності є будь-яке число (а), то кожен член послідовності П1 і П2 буде помножений на це число (а). член последовательности является любое число (а), то каждый член последовательности П1 и П2 будет умножен на это число (а). Якщо початковий член дорівнює (а), то перші три Если начальный член равен (а), то первые три члени будуть: a, aX , a + aX . члены будут: a, aX, a + aX. Знаменник прогресії отримуємо звідси: Знаменатель прогрессии получаем отсюда:   aX /a aX / a   = (a + aX )/ aX . = (а + aX) / aX.   Рівняння уравнения   еволюції (1) эволюции (1)   отримуємо після спрощення. получаем после упрощения.   

   Оскільки діалектика є всезагальний закон природи, то еволюційна послідовність є всезагальний закон природи також. Поскольку диалектика является всеобщим законом природы, то эволюционная последовательность является всеобщий закон природы также.

 

4. Автоматична робота серця 4. Автоматическая работа сердца

    Автоматична робота серцевого м ' язу людини . Автоматическая работа сердечной мышцы человека. Серце скорочується ритмічно під впливом імпульсів, які виникають у самому серцевому м'язі, тому серце працює автоматично. Сердце сокращается ритмично под влиянием импульсов, возникающих в самом сердечной мышце, поэтому сердце работает автоматически. Автоматична робота серця є відносно незалежна від нервової системи. Автоматическая работа сердца относительно независима от нервной системы. Скорочення шлуночків продовжується приблизно 0,3 секунди, вони розслабляються після цього. Сокращение желудочков продолжается примерно 0,3 секунды, после этого они расслабляются. Серцевий м'яз перебуває у стані спокою протягом 0,4 – 0,5 секунди, або загального розслаблення. Сердечная мышца находится в состоянии покоя в течение 0,4 – 0,5 секунды, или общего расслабления. Серцевий Сердечный  цикл триває всього приблизно 0,8 секунди. цикл длится всего приблизительно  0,8 секунды.   Відношення між тривалістю розслаблення і скорочення дорівнює числу золотому перетину. Отношение между продолжительностью расслабление и сокращение равно числу золотому сечению. Автоматична робота серця складається з двох дій: скорочення (тезис) і розслаблення (антитезис, або заперечення). Автоматическая работа сердца состоит из двух действий: сокращение (тезис) и расслабления (антитезис, или отрицание). Скорочення відбувається певний час, а розслаблення триває довше в число золотий перетин. Сокращение происходит определенное время, а расслабление длится дольше в число золотое сечение. Можна вважати, що автоматична робота серця є еволюційний процес. Можно считать, что автоматическая работа сердца эволюционный процесс.

 

   Цей процес можна описати теоретично. Этот процесс можно описать теоретически. Він описується еволюційною послідовністю, у котрій два члени, він має бути автоматичним за своєю природою. Он описывается эволюционной последовательностью, в которой два члена, он должен быть автоматическим по своей природе. Очевидно, здібність автоматичності руху серця мають усі живі організми, що еволюціонують, інакше вони б не існували. Очевидно, способность автоматизма движения сердца имеют все живые организмы, которые эволюционируют, иначе они бы не существовали.   Кількість циклів теоретично є нескінченна, тобто процес вічний. Количество циклов теоретически бесконечна, то есть процесс вечный. Причина руху, рушійна сила є в самій еволюційній системі. Причина движения, движущая сила в самой эволюционной системе. Цей процес незалежний від будь-яких інших систем. Этот процесс независим от любых других систем. На практиці цей процес відбувається в природі скрізь, і в великому, і малому. На практике этот процесс есть в природе везде, и в большом, и малом. Цей автоматичний механізм можна назвати серцем природи. Этот автоматический механизм можно назвать сердцем природы.  Механізм автоматичної дії серця діє в кожній клітині організму, загартування сприяє цьому процесу. Механизм автоматического действия сердца действует в каждой клетке организма, закаливание способствует этому процессу. Іванов говорить у статті «Моя перемога», що його загартування – це «самозбереження своєї клітини», тобто клітина зберігає сама себе, діє, підтримує життя автоматично. Иванов говорит в статье «Моя победа», что его закалка – это «самосохранения своей клетки», то есть клетка сохраняет сама себя, действует, поддерживает жизнь автоматически.

 

   Велика заслуга Учителя Іванова є та, що він знайшов метод виходити серце в будь-кого, щоб воно було завжди «молоде, здорове, загартоване, як 25-річного молодого чоловіка». Большая заслуга Учителя Иванова та, что он нашел способ выходить сердце любого, чтобы оно было всегда «молодое, здоровое, закаленное, как 25-летнего молодого человека». Практика підтверджує це, людина будь-якого віку має тиск крові близько 120/80 після терпіння 42 години без їжі, як у молодої людини. Практика подтверждает это, человек любого возраста имеет давление крови около 120/80 после терпения 42 часа без еды, как у молодого человека. Іванов учить, щоб люди оздоровлювалися самі і передавали своє здоров'я іншим людям. Иванов учит, чтобы люди оздоровлялись сами и передавали свое здоровье другим людям. Це біологічна еволюція людини. Это биологическая эволюция человека. Іванов знайшов метод і практично перевірив, як у дійсності людям жити по-еволюційному, приймати тепле, хороше, холодне, погане. Иванов нашел метод и практически проверил, как в действительности людям жить по эволюционному, принимать теплое, хорошее, холодное, плохое. Учитель приймав бажаючих, вони отримували здоров ' я. Учитель принимал желающих, они получали здоровье. Учитель писав про прийом: Учитель писал о приеме: «М и прийняли чоловіка, як я приймаю всіх. «Мы приняли человека, как я принимаю всех. А потім облили водою холодною, потім він прийняв таке вчення, що робити. А потом облили водой холодной, затем он принял такое учение, что делать. 1. Треба купатися холодною водою два рази в день, вранці і ввечері. 1. Надо купаться холодной водой два раза в день, утром и вечером. 2. Здороватися з людьми знайомими і незнайомими, не проходити жодного чоловіка. 2. здороваться с людьми знакомыми и незнакомыми, не проходить ни одного человека. 3. Треба знайти чоловіка нужденного, треба дати йому 50 копійок. 3. Надо найти человека нуждающегося, надо дать ему 50 копеек. Скажи сам собі, що даєш ці гроші, щоб не хворіти. Скажи себе, что даешь эти деньги, чтобы не болеть. 4. Не їж і не пий 42 години від п ' ятниці до неділю до 12 годині. 4. Не ешь и не пей 42 часа от пятницы до воскресенья до 12часов. Вийди надвір, вдихай повітря з висоти тричі і говори: «Учителю, дай мені здоров'я». Выйди на улицу, вдыхай воздух с высоты трижды и говори: «Учитель, дай мне здоровье». Їж, що хочеш, скільки хочеш, після цього. После этого ешь, что хочешь, сколько хочешь. Це все є твоє здоров'я. Это все твое здоровье. 5. Не пали, не вживай алкоголь, наркотики, не плюй на землю ». 5. Не кури, не употребляет алкоголь, (наркотики), не плюй на землю». 1983.03. 1983.03.34. Загартування – це наука всіх людей усього світу, джерело людського життя. Закалка – это наука всех людей всего мира, источник человеческой жизни. Хто виконує, той запобігає всякому захворюванню, біді. Кто выполняет, тот предотвращает всякое заболевание, всякую беду.

 

5. Що буде далі 5. Что будет дальше

     Еволюційна послідовність – це послідовність у часі всіх явищ у природі. Эволюционная последовательность – это последовательность во времени всех явлений в природе. Люди, котрі знають цю послідовність, завжди знають, що буде далі. Люди, которые знают эту последовательность, всегда знают, что будет дальше. Вони знають, що буде завтра, через рік, через період. Они знают, что будет завтра, через год, через период. Людям треба жити по-еволюційному. Людям надо жить по эволюционному. Ми, всі люди, можемо свідомо впливати Мы, все люди, можем сознательно влиять на природу, вона піде нам назустріч, не буде карати своїми силами, хворобами тощо. на природу, она пойдет нам навстречу, а не будет наказывать своими силами, болезнями и тому подобное. Іванов говорить: «Людина повинна завоювати такі якості у себе в природі, добитися від природи, щоб знати, що буде далі». Иванов говорит: «Человек должен завоевать такие качества у себя в природе, добиться от природы, чтобы знать, что будет дальше». 6612:73. 6612: 73.  Приклад еволюції суспільства. Пример эволюции общества. Ступінь 1. Спочатку люди були близькі до природи, приймали все: холодне, погане і тепле, хороше. Ступень 1. Сначала люди были близки к природе, принимали все: холодное, плохое и теплое, хорошее. Цей період називається загартуванням, воно домінувало в житті. Этот период называется закалкой, оно доминировало в жизни. Це вихідний етап, тезис. Это исходный этап, тезис.

      Ступінь 2. Потім люди відійшли від природи, не стали любити холодне і погане – це заперечення. Ступень 2. Затем люди отошли от природы, не стали любить холодное и плохое – это отрицание. Почався другий період – віра Ісуса Христа. Начался второй период – вера в Иисуса Христа. Люди заперечили загартування. Люди отрицали закалку. Вони заперечували холодне і погане у житті, а стали прагнути до одного хорошого і теплого. Они отрицали холодное и плохое в жизни, а стали стремиться к одному хорошему и теплому. Період віри Христа продовжувався два тисячоліття. Период веры Христа продолжался две тысячи лет. Віра в Христа домінувала в житті. Вера во Христа доминировала в жизни. Це антитезис. Это антитезис.  Ступінь 3. Подвійне заперечення. Ступень 3. Двойное отрицание. Третій етап є заперечення одного загартування і заперечення однієї віри Христа. Третий этап является отрицание одной закалки и отрицание одной веры Христа. Це є синтез або єдність загартування і вчення Христа. Это синтез или единство закалки и учения Христа. Сума загартування і вари Христа домінує в житті. Сумма закалки и вары Христа доминирует в жизни. Так здійснилося в природі через два тисячоліття від народження Христа. Так совершилось в природе через два тысячелетия от рождения Христа. Порфирій Іванов народився в природі, він практично створив науку, яка складається з науки загартування та вчення Христа. Порфирий Иванов родился в природе, он практически создал науку, которая состоит из науки закалки и учения Христа. Заперечення відображає не знищення об'єкта, а момент його переходу в нову якість, що в ній зберігаються елементи і властивості його попереднього якісного стану, тобто фіксує спадкоємність розвитку. Отрицание отражает не уничтожение объекта, а момент его перехода в новое качество, в ней сохраняются элементы и свойства его предварительного качественного состояния, то есть фиксирует преемственность развития. (Еволюція. № 6).    

  

6. Залежність і незалежність. 6. Зависимость и независимость. Наука безсмертя Наука бессмертия

    Учитель Іванов показав нам усім на практиці, що залежність і незалежність є в людському житті. Учитель Иванов показал нам всем на практике, что зависимость и независимость есть в человеческой жизни.

Перша протилежна сторона Первая противоположная сторона

   Ми, всі люди, залежні від природи. Мы, все люди, зависимые от природы. Їжа, одяг, житловий дім треба нам щодня. Еда, одежда, жилой дом надо нам каждый день. Люди отримують це все в природі через труд. Люди получают это все в природе через труд. Ми не любимо природу, у котрій є дві протилежні сторони: тепле, хороше, холодне, погане. Мы не любим природу, в которой есть две противоположные стороны: теплое, хорошее, холодное, плохое. Ми всі живемо однобоко. Мы все живем однобоко. Ми всі любимо в природі тепле і хороше, і створюємо в природі відповідні умови для свого життя. Мы все любим в природе теплое и хорошее, и создаем в природе соответствующие условия для своей жизни. Ми не любимо в природі холодні й погані умови життя, ми боїмося природи, тому ми самі захищаємо тіло одягом, будинком. Мы не любим в природе холодные и плохие условия жизни, мы боимся природы, поэтому мы сами защищаем тело одеждой, домом.

 

Друга протилежна сторона Вторая противоположная сторона

   Природа карає залежних людей за нелюбов хворобами, Природа наказывает зависимых людей за нелюбовь болезнями, забирає сили, і вони вмирають. отнимает силы, и они умирают. Залежність веде людей до смерті. Зависимость ведет людей к смерти. Іванов зробив такий висновок у 1933 році. Иванов сделал такой вывод в 1933 году. Він он   жив, як усі залежні люди, 35 років. жил, как все зависимые люди, 35 лет. Суперечність існує між протилежностями. Противоречие существует между противоположностями. Залежні люди не живуть, а поступово вмирають. Зависимые люди не живут, а постепенно умирают. Учитель говорить: жити треба, а вмирати не треба. Учитель говорит: жить надо, а умирать не надо. Суперечність між протилежностями закінчується через перехід до двох нових протилежних сторін. Противоречие между противоположностями заканчивается через переход к двум новым противоположных сторон. Іванов знайшов їх і пропонує людям прийняти їх. Иванов нашел их и предлагает людям принять их.

 

Перша нова протилежна сторона Первая новая противоположная сторона

   Треба бути незалежним у природі від потреб їжі, одягу, дому. Надо быть независимым в природе от потребностей пищи, одежды, дома. Люди не будуть умирати, якщо будуть робити так. Люди не будут умирать, если будут делать так. Іванов став сам незалежним у природі, щоб показати людям нову незалежну дорогу в житті, це перший незалежний чоловік. Иванов стал сам независимым в природе, чтобы показать людям новую независимую дорогу в жизни, это первый независимый человек. Він став учити людей любити однаково дві протилежні сторони: тепле, хороше і холодне, погане. Он стал учить людей любить одинаково две противоположные стороны: теплое, хорошее и холодное, плохое.

Друга нова протилежна сторона Вторая новая противоположная сторона

    Незалежність дає і буде давати людям здоров ' я, щастя, тривале життя, природа не буде карати людей хворобою і смертю. Независимость дает и будет давать людям здоровья, счастья, долгую жизнь, природа не будет наказывать людей болезнью и смертью. Люди проженуть смерть, завоюють безсмертя, зроблять рай на землі. Люди прогонят смерть, завоюют бессмертие, сделают рай на земле. Люди будуть любити один одного, не буде ненависті, вбивства, крадіжки, війни між людьми, зброї. Люди будут любить друг друга, не будет ненависти, убийства, кражи, войны между людьми, оружия. Люди будуть жити. Люди будут жить. Не буде суперечності між протилежними сторонами. Не будет противоречия между противоположными сторонами.    

    

    Люди стають залежними із самого народження на білий світ. Люди становятся зависимыми с самого рождения на белый свет. Новонароджену дитину годують, одягають, спати укладають у домі. Новорожденного ребенка кормят, одевают, спать укладывают в доме. Природа народжує людину для життя в природі, щоб вона була незалежною в житті. Природа рождает человека для жизни в природе, чтобы он был независимый в жизни. Вона народжується не для смерті. Она рождается не для смерти. А люди роблять самі свавільно маленьку людину залежною в природі. А люди делают сами произвольно маленького человека зависимым в природе. Залежні люди живуть для смерті, а незалежні люди живуть для життя. Зависимые люди живут для смерти, а независимые люди живут для жизни. Висновок Учителя Іванова. Вывод Учителя Иванова. Ми всі маємо народити дитя в природі без усяких потреб їжі, одягу, дому. Мы все должны родить ребенка в природе без всяких потребностей пищи, одежды, дома. Ми маємо навчити дитя жити силами природи повітря, води, землі. Мы должны научить ребенка жить силами природы воздуха, воды, земли. Це буде незалежний чоловік, еволюційний, безсмертний. Это будет независимый человек, эволюционный, бессмертный.

  

   Іванов називає своє вчення наукою безсмертя. Иванов называет свое учение наукой бессмертия. Його ідея в гімні. Его идея в гимне. Бог Ош має мету і завдання смерть вигнати від людей, а життя ввести. Бог Ош имеет цель и задачи смерть выгнать от людей, а жизнь ввести. Він робить, щоб люди не вмирали, а жили вічно. Он делает, чтобы люди не умирали, а жили вечно. Він знайшов місце на землі для цього, назвав його райським, освятив, запросив усіх земних людей на ньому жити без усяких потреб, тобто незалежно. Он нашел место на земле для того, назвал его райским, освятил, пригласил всех земных людей на нем жить без всяких потребностей, то есть независимо. Люди прийдуть, зроблять на цьому місці людський рай. Люди придут, сделают на этом месте человеческий рай. Бог Ош прийшов на землю знайти райське місце на землі й умови, які дадуть кожному можливість бути без усяких потреб. Бог Ош пришел на землю найти райское место на земле и условия, которые дадут каждому возможность быть без всяких потребностей. Він готує людей для цього. Он готовит людей для этого. Люди мають народити чоловіка без потреби на райському місці. Люди должны родить человека без потребности на райском месте. Він буде незалежний чоловік, він буде безсмертний, він буде вчити всіх людей жити незалежно в природі без усяких потреб. Он будет независимый человек, он будет бессмертен, он будет учить всех людей жить независимо в природе без всяких потребностей.     

 

   Наука говорить про це. Наука говорит об этом. Якщо чоловік живе в природі без потреб їжі, одягу, дому, то це еволюційний незалежний чоловік. Если человек живет в природе без потребностей пищи, одежды, дома, то это эволюционный независимый человек. Еволюційна послідовність П1 описує еволюцію незалежного чоловіка. Эволюционная последовательность П1 описывает эволюцию независимого человека. Вона описує необмежене створення кого-небудь або чого-небудь. Она описывает неограниченное создание кого-либо или чего-либо. Процес створення відбувається вічно, необмежено в часі, у постійному розвитку. Процесс создания происходит вечно, неограниченно во времени, в постоянном развитии. Фізичні, духовні, моральні якості людини будуть розвиватись. Физические, духовные, нравственные качества человека будут развиваться. Тіло, розум, свідомість буде розвиватись. Тело, ум, сознание будет развиваться. Людина не вмирає, немає Человек не умирает, смерті тут. Смерти нет здесь. Чому розвиток за П1? Почему развитие по П1? Люди свідомо приймають холодне, погане, вони не бояться смерті. Люди сознательно принимают холодное, плохое, они не боятся смерти. Люди отримують протилежне хороше, тепле за це, тобто життя вічне. Люди получают противоположное хорошее, теплое за это, то есть жизнь вечную. Незалежні люди шукають у природі те, що залежні люди називають смертю, а вічне життя находять у природі. Независимые люди ищут в природе то, что зависимые люди называют смертью, а находят вечную жизнь в природе.

 

    Новонароджений чоловік був незалежним у природі в перший момент. Новорожденный человек был независимым в природе в первый момент. А ми всі примусили його тіло бути залежним у природі, ми навчили дитину їсти, одягатися, жити в домі. А мы все заставили его тело быть зависимым в природе, мы научили ребенка есть, одеваться, жить в доме. Його розвиток описується двома еволюційними послідовностями: П1 створення і П2 знищення. Его развитие описывается двумя эволюционными последовательностями: П1 создания и П2 уничтожения. Вони існують, діють одночасно паралельно. Они существуют, действуют одновременно параллельно. Процес створення домінує над знищенням в ранні роки. Процесс создания доминирует над уничтожением в ранние годы. Чоловік росте приблизно до 25 років, його розум, свідомість, тіло. Человек растет примерно до 25 лет, его ум, сознание, тело. А потім ріст тіла припиняється, процеси зрівноважилися, процес знищення за послідовністю П2 починає переважати. А потом рост тела прекращается, процессы уравновесились, процесс уничтожения за последовательностью П2 начинает преобладать. Людина хворіє, мозок сохне, серце перестає працювати, людина вмирає. Человек болеет, мозг сохнет, сердце перестает работать, человек умирает. Залежні люди відмирають, ніякі особливості не можуть спасти в житті. Зависимые люди отмирают, никакие особенности не могут прийти в жизни. Учитель Іванов говорить: що якби чоловік нічого не робив у своєму житті, тобто був незалежний без потреби, то він жив би вічно. Учитель Иванов говорит: чтобы человек ничего не делал в своей жизни, то есть был независим  от потребности, то он жил бы вечно. Чому в залежних відбувається знищення за П2? Почему в зависимых происходит уничтожение по П2? Тому що люди приймають у житті одне хороше і тепле, а через це отримують у природі протилежне холодне погане, а найгірше є смерть, тобто знищення. Потому что люди принимают в жизни одно хорошее и теплое, а из-за этого получают в природе противоположное холодное плохое, а плохое есть смерть, то есть уничтожение. Ми всі є залежні від природи. Мы все зависимы от природы. Якщо ми відмираємо, то який сенс нашого життя залежного зараз, навіщо жити? Если мы отмираем, то какой смысл нашей жизни зависимой сейчас, зачем жить? Відповідь є. Ответ есть. Щоб усім до одного чоловіка брати участь у народженні нового незалежного чоловіка без усяких потреб на райському місці. Чтобы всем до одного человека  участвовать в рождении нового независимого человека  без всяких потребностей на райском месте. Він треба людству для еволюції, для безсмертя людського життя. Он надо человечеству для эволюции, для бессмертия человеческой жизни. Теорія підтверджує істинність практики Іванова про безсмертя. Теория подтверждает истинность практики Иванова о бессмертии.

 

   Цитати Іванова . Цитаты Иванова. 8211:25. 8211: 25. Моя ідея всього життя повинна народити чоловіка без усякої такої потреби. Моя идея всей жизни должна родить человека без всякой такой потребности. Це є місце райське, чоловікові слава безсмертна. Это место райское, человеку слава бессмертна.

   8001:86. 8001: 86. Ми маємо народити чоловіка без усякої потреби в наше життя. Мы должны родить человека без всякой потребности в нашу жизнь. А це ми можемо відкрити на чоловікові. А это мы можем открыть на человеке. Це є не початок, це життя. Это не начало, это жизнь. Цього не було. Этого не было. Т реба зробити його для еволюції, для безсмертя людського життя. Надо сделать его для эволюции, для бессмертия человеческой жизни.

   8204:191. 8204: 191. Матір має народити маленького чоловіка тільки на цьому місці райському. Мать должна родить маленького человека только на этом месте райском. І люди мають взяти його на руки свої за її бажанням для виховання, та ростити його в цьому ділі без усякої потреби. И люди должны принять его на руки свои по ее желанию для воспитания, и растить его в этом деле без всякой потребности. Він має жити в людях за рахунок природи. Он должен жить в людях за счет природы.

 

7. Ідея: люди є самі на білому світі Сонце Идея: люди сами на белом свете Солнце

    Ми з вами, всі люди, надіємося на сонце. Мы с вами, все люди, надеемся на солнце. Ми працюємо вдень, а коли приходить ніч, ми спимо всю ніч. Мы работаем днем, а когда приходит ночь, мы спим всю ночь. Ми ждемо весну і літо, і ми не хочемо зими. Мы ждем весну и лето, и мы не хотим зимы. Цей спосіб життя відбувається від першого чоловіка, незалежного в природі. Этот образ жизни происходит от первого человека, независимого в природе. Він жив із сонцем і без сонця вночі однаково. Он жил с солнцем и без солнца ночью одинаково. Потім він відділив день від ночі. Затем он отделил день от ночи. Він діяв удень, а коли сонце ховалося і наступала темна ніч, він спав. Он действовал днем, а когда солнце скрывалось и наступала темная ночь, он спал. Що дав людству цей спосіб життя? Что дал человечеству этот образ жизни? Він втратив свої здібності через це, і безсилий умер. Он потерял свои способности из-за этого, и бессильный умер. Отже, цей спосіб веде людей до безсилля, смерті, люди не живуть, а вмирають. Следовательно, этот способ ведет людей к бессилию, смерти, люди не живут, а умирают. Учитель учить. Учитель учит. Всі люди мають зробити у своєму житті без усякого сонця, щоб вони жили і не вмирали. Все люди должны сделать в своей жизни без всякого солнца, чтобы они жили и не умирали. Не надіятися на сонце, а надіятися на одного незалежного чоловіка, котрий може жити без усякого сонця. Не надеяться на солнце, а надеяться на одного независимого человека, который может жить без всякого солнца. Людина має вважати, що немає сонця як такого. Человек должен считать, что нет солнца как такового. Вона не повинна спати вночі, як ми з вами звикли. Он не должен спать ночью, как мы с вами привыкли. Бо герой губить сили і гине уві сні. Ибо герой теряет силы и погибает во сне. Сонце не рухається по годинах, як ми звикли діяти в житті. Солнце не движется по часам, как мы привыкли действовать в жизни.          

 

Цитати Іванова про Сонце. Цитаты Иванова о Солнце.

  6507:61. 6507: 61.   « Сонце не примушує вірити його силам, бо немає такого Сонця, як ми з вами думаємо і робимо. «Солнце не заставляет верить его силам, потому что нет такого Солнца, как мы с вами думаем и делаем.  Якби Сонце було, як воно сходить і заходить по нашій Землі, воно б прибрало хвилі океанські . Если бы Солнце было, как оно всходит и заходит по нашей Земле, оно бы убрало волны океанские.  Воно є полум'я, нам з вами здається. Оно является пламя, нам с вами кажется.   Чоловікові не буде сонця ці сили при сонячних променях життя, від яких отримує чоловік. Человеку не будет солнца эти силы, при солнечных лучах жизни, от которых получает человек. Сонце вб'є. Солнце убьет. Чоловік Человек  не навчив сам себе з одним Сонцем жити і без Сонця, він навчив себе спати. не научил сам себя с одним Солнцем жить и без Солнца, он научил себя спать.   62. А коли ніч приходить, він іде на спокій спати. 62. А когда ночь приходит, он идет на покой спать. Він спить, нічого не думає. Он спит, ничего не думает. Його сон підносить йому, що буде з його життям завтра. Его сон преподносит ему, что будет с его жизнью завтра. Природа показала на найпершому чоловікові, за його зроблене і вжите ним. Природа показала на самом первом человеке, за его сделанное и употребленное им. Він втратив свої здібності через це, і помер безсилий . Он потерял свои способности из-за этого и умер бессильный. Ми питаємо чоловіка первонародженого. Мы спрашиваем человека перворожденного. Для чого народився він, або для чого народили його? Для чего родился он, или для чего родили его?  Він не народжувався сам, його народила природа не для того, щоб він воював з природою. Он не рождался сам, его родила природа не для того, чтобы он воевал с природой. Вона народила його для дружби, жити разом. Она родила его для дружбы, жить вместе.

  

   88. 88.   Вчення Іванова не вірить Сонцю, а вірить своїм силам. Учение Иванова не верит Солнцу, а верит своим силам. Сонце ні до чого, якщо у людини не буде вироблено сил . Солнце ни к чему, если в человека не будет создано сил. 128. А Іванов не вірить Сонцю, не визнає його сили над ним. 128. А Иванов не верит Солнцу, не признает его силы над ним. Сонця, як ми з вами думаємо, немає .129. Солнца, как мы с вами думаем, нет .129. Сонце – це є ми, розумна істота» . Солнце – это мы, разумное существо».

   6604:138. 6604: 138. «Сонце є, ми його народжуємо щоранку. «Солнце есть, мы его рожаем каждое утро. 139. Сонце заходить не саме, ми садимо його своїми втомленими силами. 139. Солнце заходит не само, мы сажаем его своими усталыми силами. Його не було в природі колись, а народилося чоловіком першим. Его не было в природе прежде, а родилось человеком первым. Вся атмосфера народжена. Вся атмосфера рождена. Ми не отримали того, чого хотіли. Мы не получили того, чего хотели. А вийшло те, чого ми не хотіли. А получилось то, чего мы не хотели. Ми всі хотіли дивитися і бачити очима в цих днях». Мы все хотели смотреть и видеть глазами в эти дни».  6710а:61. 6710: 61. «Всі кажуть про те, що сонце є. «Все говорят о том, что солнце есть. А чому моя думка не погоджується? А почему моя мысль не согласна? Це не наше сонце світить. Это не наше солнце светит. Люди самі створюють» . Люди сами создают».   6803:91. 6803: 91. «День ми своєю появою народили. «День мы своим появлением родили. Якби нас, як людей, не було в такому самовільному житті, ми б не мали Сонця на небі. Если бы нас, как людей, не было в такой самовольной  жизни, мы бы не имели Солнца на небе. Воно народжено самими нами ». Оно рождено самими нами».

 

Про старе і нове числення часу . О старом и новом исчислении времени.

    Фізика прийняла секунду за одиницю часу. Физика приняла секунду за единицу времени. Час вимірюється сонячним годинником. Время измеряется солнечными часами. Доба повторюється періодично, так лічимо тижні, місяці, роки. Сутки повторяются периодически, так считаем недели, месяцы, годы. Ми діємо вдень, як обставини залежного життя змушують. Мы действуем днем, как обстоятельства зависимой жизни заставляют. Коли приходить ніч, ми спимо до ранку. Когда приходит ночь, мы спим до утра. Таке числення часу можна назвати сонячним. Такое исчисление времени можно назвать солнечным. Таке числення часу введено. Такое исчисление времени введено. Перший чоловік ввів таке числення часу. Первый человек ввел такое исчисление времени. Він розділив час, ввів світло і тьму, тобто день і ніч. Он разделил время, ввел свет и тьму, то есть день и ночь. Це епоха цивілізації. Это эпоха цивилизации. Ми з вами прожили вже тисячоліття. Мы с вами прожили уже тысячелетия. Можемо дати оцінку такого способу життя. Можем дать оценку такому образу жизни. Життя залежне є хороше, тільки не для всіх. Жизнь зависимая есть хорошая, только не для всех. Всі гублять здоров ' я і вмирають у залежності. Все теряют здоровье и умирают в зависимости. Залежність породжує смерть. Зависимость порождает смерть. Це числення часу не задовольнило людей, бо смерть породжується. Это исчисление времени не удовлетворило людей, потому что смерть порождается. Незалежний чоловік Учитель Іванов не вірить такому сонячному годиннику, він є проти нього. Независимый человек Учитель Иванов не верит таким солнечным часам, он против него.

  

     Незалежний чоловік Іванов пропонує нове числення часу без сонця. Независимый человек Иванов предлагает новое исчисление времени без солнца. На нашу думку, новий час визначається еволюційною послідовністю П1. По нашему мнению, новое время определяется эволюционной последовательностью П1. Наприклад такий варіант. Например такой вариант. Дні мають не однакову тривалість, а сім нових днів зростає за еволюційною послідовністю П1. Дни имеют не одинаковую продолжительность, а семь новых дней растет по эволюционной последовательностью П1. Людина діє кожного дня, і немає ночі, в котру треба спати. Человек действует каждый день, и нет ночи, в которую надо спать. Звички спати всю ніч немає, і герой уві сні не буде гинути, як було досі. Привычки спать всю ночь нет, и герой во сне не будет погибать, как было прежде. Люди будуть відпочивати по-новому за біологічною необхідністю, а не спати всю ніч за звичкою. Люди будут отдыхать по-новому по биологической необходимости, а не спать всю ночь по привычке. Ми можемо взяти сім нових днів, це буде новий тиждень. Мы можем взять семь новых дней, это будет новая неделя. Ми можемо свідомо терпіти без їжі частину тижня, як терпимо 42 години в старий тиждень. Мы можем сознательно терпеть без пищи часть недели, как терпимо 42 часа в старую неделю. Тепер будемо терпіти без їжі шість діб підряд. Теперь будем терпеть без пищи шесть суток подряд. Новий спосіб життя буде прогресивніший, ніж старий. Новый образ жизни будет более прогрессивный, чем старый. Ми можемо зробити нове числення без сонця, воно буде краще, ніж старе. Мы можем сделать новое исчисление без солнца, оно будет лучше, чем старое. Ми будемо приймати час однаково з любов'ю. Мы будем принимать время одинаково с любовью. Ми не будемо тягнути час хороший і теплий, наприклад, весну, літо. Мы не будем тянуть время хорошее и теплое, например, весну, лето. Ми не будемо чекати час і до нього готуватися, як ми всі робимо зараз. Мы не будем ждать время и к нему готовиться, как мы все делаем сейчас. Ми не будемо примушувати будь-кого жити по-новому. Мы не будем заставлять любого жить по-новому.

  

  Цитати Іванова. Цитаты Иванова. 6807:20. 6807: 20. «20. «20. Ми знаємо про такий час. Мы знаем о таком времени. Наш вечір, без якого ми не обходимося. Наш вечер, без которого мы не обходимся. Потім приходить ранній ранок слідом за ним. Потом приходит раннее утро за ним. Хто робив це все нам? Кто делал это все нам? Ми навчилися тягнути це до себе своїми умами. Мы научились тянуть это к себе своими умами. Не природа дає це нам, а ми робимо це самі. Не природа дает это нам, а мы делаем это сами. Сонця як такого немає. Солнца как такового нет. Люди є самі в природі, їм потрібна завжди весна, та не проти від літа, осені. Люди есть сами в природе, им нужна всегда весна, и не прочь от лета, осени.  Зима не подобалася нікому, не потрібна за всім ділом. Зима не нравилась никому, не нужна по всему делу. 24. Між старим і новим різниці ніякої. 24. Между старым и новым разницы никакой. Як тягнули до себе час, так ми тягнемо його зараз. Как тянули к себе время, так мы тянем его сейчас. Сонце встало на землю, ми всі з вами піднялися. Солнце встало на землю, мы все с вами поднялись. Та ми пішли в бій на нашу велику матір. И мы пошли в бой на нашу большую мать. 27. А треба буде так зробити без усякого Сонця . 27. А надо будет так сделать без всякого Солнца. Ми є такі люди, навчені давно. Мы такие люди, обученные давно.  Имеем Маємо право копатися в нашої матері природи. право копаться в нашей матери природе. Ні на що не сподіватися, крім чоловіка. Ни на что не надеяться, кроме человека. Він завойовує сам у природі ». Он завоевывает сам в природе».

 

    6904:121. 6904: 121. «А Сонця немає самого. «А Солнца нет самого. Люди одні є, які тягнуть час до себе, зустрічають і проводжають місце кожне. Люди одни есть, которые тянут время к себе, встречают и провожают место каждое.Сонце не рухається за годинами. Солнце не движется по часам. А от людина вірить годинам, вона живе за ними, і робить діла всякого роду. А вот человек верит часам, он живет по ним, и делает дела всякого рода. Він прокладає навіть свої кроки за ними». Он прокладывает даже свои шаги по ним ».

   7201.15:56. 7201.15: 56. «Тіло повинно бути таким, як воно народилося. «Тело должно быть таким, как оно родилось. Треба зробитися таким, як і раніше був. Надо сделаться таким, как и раньше был. Сонце – це є ми, всі наші земні люди. Солнце – это мы, все наши земные люди. Вони лягають спати без усякого Сонця . Они ложатся спать без всякого Солнца. Воно не появляється до самого ранку. Оно не появляется до самого утра. Коли ми зустрічаємося з ним, ми щасливі». Когда мы встречаемся с ним, мы счастливы».     7212:123. 7212: 123. «Сон наш є миліший від усього, герой усякий гине в ньому, і загине на віки віків. «Сон наш есть милее от всего, герой всякий погибает в нем, и погибнет на веки веков. За моїм висновком, як такого Сонця немає. По моему выводу, как такового Солнца нет. Ж иття національних людей є на нашій планеті Землі. Жизнь национальных людей есть на нашей планете Земле. Вони є самі на білому світі Сонце. Они сами на белом свете Солнце. Їхні уми, життєвий мозок хоче і робить у них ». Их умы, жизненный мозг хочет и делает в них».

 

На якого чоловіка надіятися? На какого человека надеяться?

    Ми маємо надіятися на незалежного чоловіка Бога, він є сонце для незалежних людей. Мы должны надеяться на независимого человека  Бога, он есть солнце для независимых людей. Він є один такий заслужений у нас. Он есть один такой заслуженный у нас. Це є наш дорогий Учитель Іванов. Это наш дорогой Учитель Иванов.

   Цитати Іванова. Цитаты Иванова. 7212:124. 7212: 124. «Сонце немає між людьми, як вони думають. «Солнца нет между людьми, как они думают. Х азяїн Бог є. Хазяин Бог есть. Холод і погана сторона є діло наше, залишатися живим без усякого Сонця» . Холод и плохая сторона есть дело наше, оставаться живым без всякого Солнца ».

    7301.30:9. 7301.30: 9. «Ми вважали до цього діла: Сонце стоїть на своєму місці, а Земля крутиться. «Мы считали до этого дела: Солнце стоит на своем месте, а Земля вертится. Це неправда. Это неправда. Сонця як такого немає між людьми в атмосфері, як ми всі вирішили. Солнца как такового нет между людьми в атмосфере, как мы все решили. Висновок один є такий тепер. Вывод один есть такой сейчас. Сонце – є ми, люди . Солнце есть мы, люди. Вони почали робити в житті. Они начали делать в жизни. Ми бачимо, воно є у нас спочатку до появлення цього чоловіка, хто не визнає цю систему. Мы видим, оно есть у нас сначала до появления этого человека, который не признает эту систему. Якби Сонце було в нас таке, як ми з вами думаємо, воно б попалило нас. Если бы Солнце было у нас такое, как мы с вами думаем, оно бы попалило нас. А то це є. А то это есть. Ми з вами хочемо, те і зробимо. Мы с вами хотим, то и сделаем. 93. Сонце приходить щодня, і воно відходить. 93. Солнце приходит каждый день, и оно уходит. Люди хочуть самі цього і роблять у цьому, у них виходить». Люди хотят сами этого и делают в этом, у них получается».      

 

    7510:17. 7510: 17. «Ми стали на шлях цього розвитку. «Мы стали на путь этого развития. Якщо ми перевіримо ці перші кроки в житті, вони оточили себе природою. Если мы проверим эти первые шаги в жизни, они окружили себя природой. Дві сторони є в ній для наших людей: одна видна, інша темна. Две стороны есть в ней для наших людей: одна видимая, другая темная. Це неправда є в житті, природне явище є таке. Это неправда есть в жизни, природное  явление есть такое. Коли ніч стоїть, то глибока темнота. Когда ночь стоит, то глубокая темнота. А подивитись на Сонце, воно розташовано в розрідженій атмосфері. А посмотреть на Солнце, оно расположено в разреженной атмосфере. Ми, усі люди, є такі живі, котрі не захотіли такими бути. Мы, все люди, есть такие живые, которые не захотели такими быть. Наука говорить, що живе тіло Сонця вогняне. Наука говорит, что живое тело Солнца огненное. Воно не має вогню як природне. Оно не имеет огня как природное. Якби воно було вогняне і сили були, то від нього мікроби палилися. Если бы оно было огненное, и силы были, то от него микробы палились. Це така є атмосфера, вона зимою зовсім не шкідлива. Это такая есть атмосфера, она зимой совсем не вредна. Ви з ' єднайте ніч з днем із цим ділом, так та атмосфера. Вы соедините ночь с днем с этим делом, так и атмосфера. Вона не розділяється на різне, усе в природі є однакове. Она не разделяется на разное, все в природе одинаково. Ми так думаємо, що холод наступає звідкілясь, а він появляється тут же на цьому місці. Мы так думаем, что холод наступает откуда-то, а он появляется здесь же на этом месте. Так Так само само начебто Сонце заходить за Землю. вроде Солнце заходит за Землю. Ні, це відбувається в наших людях. Нет, это происходит в наших людях. Все це люди роблять у природі. Все это люди делают в природе. Вони вибрали це місце, знайшли своє існування, придбавали те, що треба в житті. Они выбрали это место, нашли свое существование, приобретали то, что нужно в жизни.

 

   31. Милі мої всі люди, гляньте на сонце – ви побачите там правду, своє оздоровлення. 31. Милые мои все люди, посмотрите на солнце – вы увидите там правду, свое оздоровление. Ви будете такими, як я: Переможець природи, Учитель народу та Бог землі. Вы будете такими, как я: Победитель природы, Учитель народа и Бог земли. 32. Ось чого нам треба добитись у природі, щоб цього чоловіка прославили як Бога землі за його діло. 32. Вот чего нам надо добиться в природе, чтобы этого человека прославили как Бога Земли за его дело. Він примушує калік ходити, дає зір сліпим, а всі нові хвороби щезають через учинок його. Он заставляет калек ходить, дает зрение слепым, а все новые болезни исчезают через поступок его. Ось що він зробив нам: розкрив життя і прогнав Вот что он сделал нам: раскрыл жизнь и прогнал смерть. смерть. Іванов зробив це все своїми руками сам, він не теоретик у житті, природно зустрічався з повітрям, з водою, по землі ступав зі своєю практикою в природі. Иванов сделал это все своими руками сам, он не теоретик в жизни, естественно встречался с воздухом, с водой, по земле ступал со своей практикой в природе. Я не старався уникати цього всього. Я не старался избегать этого всего. Мої сили процвітали, природа освітила їх для цього, щоб допомагати ними нашому хворому чоловікові. Мои силы процветали, природа осветила их для этого, чтобы помогать ними нашем больному человеку. А коли він зрозуміє мене такого, він згодиться і буде в природі таким, як я. А когда он поймет меня такого, он согласится,  и будет в природе таким, как я. Учитель не заперечує усім мати ці сили, лише б любов була ваша в цьому. Учитель не отрицает всем иметь эти силы, лишь бы любовь была ваша в этом. Час не треба чекати нам, а ми готуємося до нього, всі сили свої направляємо для того, щоб зробити це діло . Время не надо ждать нам, а мы готовимся к нему, все силы свои направляем для того, чтобы сделать это дело. Ми товчемося весь рік весь час, робимо те, що годує нас весь рік. Мы колотимся весь год все время, делаем то, что кормит нас весь год.

 

   34. Ми трудилися без усякого відпочинку від самого першого чоловіка. 34. Мы трудились без всякого отдыха от самого первого человека. Він став майструвати в природі це початкове життя. Он стал мастерить в природе эту первоначальную жизнь. Він був чоловік світило всьому, він був хазяїн у природі своєму ділу. Он был человек светило всему, он был хозяин в природе своему делу.   35. Слова сказав, у нього виходило. 35. Слова сказал, у него получалось. Він розділив світло й тьму. Он разделил свет и тьму. 36. Це не сонце є, а люди хочуть і хотіли самі ще вчора після заходу сонця. 36. Это не солнце есть, а люди хотят и хотели сами еще вчера после захода солнца. Воно зайшло в нас і зійшло з нами. Оно зашло у нас и взошло с нами. Ми прибрали його з дороги спільними силами народними. Мы убрали его с дороги общими силами народными. Воно є люди, найголовніше. Оно есть люди, самое главное. Якби не люди, у нас не було б нічого. Если бы не люди, у нас не было бы ничего. Сонце треба всім живим істотам, вони радуються ним, а не сонце ними. Солнце надо всем живым существам, они радуются им, а не солнце ними. Люди є все Сонце, а Сонце є люди. Люди есть все Солнце, а Солнце есть люди. Вони бажають, щоби було Сонце, так воно й робиться слідом за людьми. Они хотят, чтобы было Солнце, так оно и делается вслед за людьми. І Сонце ховається після них». И Солнце скрывается после них».  7704:1. 7704: 1. «Наші люди хочуть узнати, чи є Сонце між нами такими, чи його як такого немає? «Наши люди хотят узнать, есть ли Солнце между нами такими, или его как такового нет? Відповідаю прямо. Отвечаю прямо. Сонце – це є ми, всі люди, встаємо і лягаємо. Солнце – это мы, все люди, встаем и ложимся. Природа оточила нас цим, дала світло і тьму». Природа окружила нас этим, дала свет и тьму».  7906:81. 7906: 81. «Це така природа прийшла на це діло, вона вводить це все в житті. «Это такая природа пришла на это дело, она вводит это все в жизни. Це така народжена видимість, котра означає. Это такая рожденная видимость, которая значит. Сонце – це є щось таке, всі наші люди. Солнце – это есть что-то такое, все наши люди. У них усіх є така часткова сила, те, чому треба бути» . У них всех есть такая частичная сила, то, чему надо быть».