Народний журнал природної мудрості People's journal of natural wisdom

 

Еволюційний рух Evolutionary movement

www.osh.kiev.ua

 

Жити, учитися, отримувати здоров ' я за наукою еволюцією. To live, to study, to receive health according to the science of evolution. Бути таким, як Учитель народу, Бог Землі. To be like the Teacher of the people, God of the Earth. Наука Іванова П. К. Science Ivanov P. K.   

 

№ 7. 2018-06-19 No. 7. 2018-06-23

Дискретна фізика Discrete physics

 

Дискретна фізика – фізика дискретних явищ у природі в дискретному просторі і часі. Discrete physics is the physics of discrete phenomena in nature in discrete space and time.

 

Зміст Content

1. Історія виникнення. 1. History of occurrence.

2. Теорія діалектика, три закони. 2. The theory of dialectics, three laws.

3. Дві протилежні сторони. 3. Two opposite sides.

4. Конструкція еволюційної послідовності 1. 4. The design of evolutionary sequence 1.

5. Конструкція еволюційної послідовності 2. 5. The design of the evolutionary sequence 2.

6. Мікроскопічні процеси. 6. Microscopic processes. Атомна система. Atomic system Квантова механіка. Quantum mechanics.

6-1. 6-1. Квантова механіка. Quantum mechanics. Випромінювання чорного тіла. Radiation of a black body.

6-2. 6-2. Атомна система. Atomic system

6-3. 6-3. Співвідношення невизначеності. Uncertainty ratio.

7. Відстань, час. 7. Distance, time. Світло, швидкість світла. Light, speed of light.

8. Автоматична робота серця. 8. Automatic heart work.

9. Модель дискретного Всесвіту. 9. A model of a discrete universe.

10. Планетна система. 10. Planetary system.

 

Історія виникнення 1. History of occurrence

   Історія почалася з еволюційної послідовності, Порфирій Іванов дав ідею для History began with the evolutionary sequence, Porfiry Ivanov gave an idea for   побудови її. building her. Він говорив про еволюцію в 1982 році, що еволюція – це не вживати їжу, тобто свідомо терпіти певне число годин у тиждень. He spoke of the evolution in 1982 that evolution is not to eat, that is, consciously endure a certain number of hours a week. Наше терпіння росте постійно щодня. Our patience grows constantly every day. Іванов показав своїм практичним досвідом, що терпіти без їжі треба певне число годин підряд у тиждень: 24, 42, 66, 108 годин в тиждень. Ivanov showed with his practical experience, that to endure without food it is necessary a certain number of hours in a row per week: 24, 42, 66, 108 hours a week. Він показав послідовність чисел, в якій кожен член дорівнює сумі двох попередніх. He showed a sequence of numbers in which each member equals the sum of the two previous ones. Еволюційна послідовність існує в природі. Evolutionary sequence exists in nature. Іванов направив думку на пошук еволюційної послідовності. Ivanov directed an opinion on the search for the evolutionary sequence. Процес має дискретний характер: А 1 , А 2 , А 3 ... Аn , де n ціле число. The process is discrete: A1, A2, A3 ... An , where n –  is whole number. Це є еволюційна послідовність у загальній формі. This is an evolutionary sequence in a general form. Фізика будується на основі діалектики, котра виражає всезагальні закони природи. Physics is based on the dialectic, which expresses the universal laws of nature.

 

2. Theory of dialectics, three laws.

   Закон 1. Дві протилежні сторони є в природі, вони існують в єдності і боротьбі . Law 1. Two opposite sides are in nature; they exist in unity and struggle. Всі речі, явища мають протилежні властивості та тенденції розвитку. All things, the phenomena have opposite properties and trends of development. Вони перебувають в єдності, одне без одного не існує. They are in unity, one without one does not exist. Протилежні сторони взаємодіють постійно в формі боротьби, її результатом є розвиток. The opposite sides interact constantly in the form of struggle, its result is development. Між ними виникають суперечності, які є джерелом, змістом, рушійною силою саморозвитку світу. Between them there are contradictions that are the source, content, the driving force of self-development of the world. Процес завершується переходом до двох нових The process is completed by the transition to two newпротилежних сторін. the opposite sides.Приклад . An example Дві протилежні сторони є в природі: хороше, тепле, погане, холодне. The two opposite sides are in nature: good, warm, bad, cold. Перша протилежна сторона. The first opposite side. Люди роблять, щоб мати в житті хороше, тепле. People do, so that to have a good, warm in life. Друга протилежна сторона. The second opposite side. Вони отримують від природи погане і холодне – захворювання, нещастя тощо. They get from nature bad and cold - illness, misfortune. Між ними є суперечність , бо люди не отримують життя. There is a contradiction between them, because people do not get life.Щоб жити, люди переходять до двох нових протилежних сторін. To live, people are moving to two new opposite sides.Перша нова протилежна сторона. The first new opposite side. Люди свідомо приймають холод і голод, гартуються в холодній воді. People consciously take cold and hunger, they harden in cold water.Людина відчуває холод і погане в процесі купання в холодній воді. People feel cold and bad in the process of bathing in cold water. Друга нова протилежна сторона. The second new opposite side. Людям стає тепло, добре і здорово після купання. People get warm, well and healthy after bathing. Людина хотіла життя і отримала життя. Man wanted life and got his life. Суперечність завершується. The contradiction is completed.   

    Закон 2. Подвійне заперечення є в природі. Law 2. Double negation is in nature. Об ' єкти розвиваються шляхом подвійного заперечення. Objects develop by double negation. Кожний ступінь є синтезом попередніх ступенів, і відтворює на вищій основі характерні риси, структуру початкового ступеня розвитку. Each stage is a synthesis of previous stages, and reproduces on a higher basis the characteristic features, the structure of the initial degree of development. Подвійне заперечення є необхідним моментом процесу розвитку, умовою якісної зміни об ' єктів. Double negation is a necessary moment in the development process, a condition for a qualitative change of objects.Розвитку об ' єктів не існує без заперечення попередніх форм. The development of objects does not exist without negation the previous forms.Заперечення відображає не знищення об ' єкта, а момент його переходу в нову якість, в якій зберігаються елементи і властивості його попереднього якісного стану, тобто фіксує спадковий стан. The negation reflects not the destruction of the object, but the moment of its transition to a new quality, in which the elements and properties of its previous qualitative state are stored, that is, it fix the heredity development.Приклад. Example. Еволюція людства.It is evolution of mankind.Ступінь 1. Практика загартування домінує в людей. Stage 1. The practices of hardening predominate in of people.Ступінь 2. Заперечення загартування. Stage 2. Hardening is denied.Вчення Христа домінує. The doctrines of Christ predominated.Ступінь 3. Подвійне заперечення одного загартування і одного вчення Христа. Stage 3. Double negation of one hardening and one doctrine of Christ. Синтез або сума загартування і вчення Христа домінує в людства. The synthesis or the sum of the hardening and teachings of Christ dominates in people.    

    Закон 3. Взаємний перехід якісних і кількісних змін. Law 3. Mutual transition of qualitative and quantitative changes. Кількісні зміни поступово накопичуються, на певному етапі розвитку порушують їхню міру, і зумовлюють у них корінні зміни. Quantitative changes are gradually accumulating, at a certain stage of development they violate their measure, and  form radical changes.Приклад.Еволюційна послідовність.№ 2. ( Вікіпедія . Діалектика). (see. Wikipedia. Dialectics).   

 

3.Дві протилежні сторони 3. Two opposite sides

   Спочатку ми розглянемо клас фізичних явищ у природі, в котрих еволюційний процес не виникає. First we will consider the class of physical phenomena in nature, in which the evolutionary process does not occur. Перший закон діалектики. The first law of dialectics. Природа має одиницю, яка складається з двох протилежних сторін. Nature has a unit that consists of two opposite sides. Вони існують в єдності і боротьбі. They exist in unity and struggle. Одна сторона не існує без другої. One side does not exist without the other. Між ними існує суперечність, але вона не закінчується переходом до двох нових протилежних сторін, заперечення не виникає, котре викликає еволюційний розвиток. There is a contradiction between them, but it does not end with the transition to two new opposing sides, there is no objection, which causes evolutionary development. Одиниця не має таких сил, які б привели до переходу до двох нових протилежностей. The unit does not have the forces that would lead to the transition to two new opposites. Цей клас фізичних явищ вивчає класична фізика. This class of physical phenomena is studying classical physics. Наприклад. Example. Дві протилежні сторони є в природі: кінетична енергія фізичної системи і потенціальна енергія. Two opposite sides are in nature: the kinetic energy of the physical system and potential energy. Вони існують в єдності між собою. They exist in unity with each other. Закон збереження кінетичної і потенціальної енергії існує між ними. The law of conservation of kinetic and potential energy exists between them. Варіація кінетичної і потенціальної енергії системи дорівнює нулю, механіка використовує принцип варіації. The variation of the kinetic and potential energy of the system is zero; mechanics uses the principle of variation. Ми можемо вивести закони руху механіки Ньютона через принцип варіації. We can deduce the laws of motion of Newtonian mechanics through the principle of variation.

   Класична механіка вивчає явища в неперервному просторі і часі. Classical mechanics studies phenomena in a continuous space and time. Характерні особливості її. Characteristic features of it. 1). 1). Тіло має визначене місце в просторі у визначений момент. The body has a definite space in space at a certain time. 2). 2). Детермінізм. Determinism. Якщо ми знаємо місце тіла в один момент часу, ми можемо визначити місце тіла в інший момент часу. If we know the place of the body at one time, we can determine the place of the body at another time. Класична фізика описує макроскопічні явища. Classical physics describes macroscopic phenomena. Класична фізика не може описати мікроскопічні явища природи, атомні системи, астрономічний Всесвіт, тому вона заперечується. Classical physics can not describe the microscopic phenomena of nature, atomic systems, the astronomical universe, so it is denied.              

Тому ми повинні перейти до двох протилежностей, між котрими суперечність закінчується переходом до двох нових протилежних сторін. Therefore, we must move to two opposites, between which the contradiction ends with the transition to two new opposing sides.   

 

4. Конструкція еволюційної послідовності 1 4. The design of evolutionary sequence 1

    Еволюційна послідовність якостей проявляється в природі. The evolutionary sequence of qualities is manifested in nature. Кожна якість відповідає певній кількості, яка виражена числом. Each quality corresponds to a certain number expressed by a number. Процес еволюції виражається певною еволюційною послідовністю чисел. The process of evolution is expressed by a certain evolutionary sequence of numbers. Еволюційна послідовність чисел будується за допомогою теорії діалектики. Evolutionary sequence of numbers is constructed with the help of the theory of dialectics.

   1).Перший член послідовності виражає початок еволюційного процесу, тому приймемо його рівним одиниці, бо еволюція починається з найменшого числа. 1). The first member of the sequence expresses the beginning of the evolutionary process, therefore, we assume it is equal to one, since evolution begins with the smallest number. Одиниця складається з двох протилежних сторін, між якими виникає суперечність. The unit consists of two opposing sides, between which there is a contradiction. Вона закінчується запереченням двох протилежних сторін на якомусь етапі. It ends with a negation of two opposing parties at some stage. Суперечність закінчується через перехід до двох нових протилежностей. The contradiction ends with the transition to two new opposites. Це початковий член, тезис. This is an initial member, a thesis. 2). 2). Другий член є запереченням першого. The second term is the negation of the first one. Він не дорівнює одиниці, а дорівнює якомусь числу А. Другий член складається з двох протилежних сторін, між якими є суперечність, котра закінчується через перехід до двох нових протилежних сторін. It is not equal to one, but equals some number A. The second term consists of two opposing parties, between which there is a contradiction, which ends with the transition to two new opposing parties. Заперечення виникає між ними. There is a denial between them. Це є антитезис. This is an antithesis. 3). 3). Третій член є подвійне заперечення. The third member is a double negation. Він є запереченням одного першого члена і одного другого члена, він є синтез двох членів. It is a denial of one first member and one other member, it is the synthesis of two members. Подвійне заперечення є перехід в нову якість, він зберігає елементи і властивості Double denial is the transition to a new quality, it retains elements and properties попереднього стану, тобто фіксує спадкоємність. the previous state, that is, it fixes heredity. Третій член на основі цих властивостей дорівнює 2А. The third term based on these properties is 2A. Маємо перші три члени: We have the first three members:

1, А, 2А. 1, A, 2A. Це є арифметична прогресія, у котрої різниця дорівнює А. This is an arithmetic progression, in which the difference is equal to A.

1, А, 2А, 3А, 4А … n А. 1, A, 2A, 3A, 4A ... n A.    (4.1) (4.1)      

п – ціле число від нуля до нескінченності. n is an integer from zero to infinity.

 

5. Конструкція еволюційної послідовності 2 5. The design of the evolutionary sequence 2

   1).Перший член послідовності виражає початок еволюційного процесу, тому приймемо його рівним одиниці, бо еволюція починається з найменшого числа. 1). The first member of the sequence expresses the beginning of the evolutionary process, therefore, we assume it is equal to one, since evolution begins with the smallest number. Одиниця складається з двох протилежних сторін, між якими виникає суперечність. The unit consists of two opposing sides, between which there is a contradiction. Вона закінчується запереченням двох протилежних сторін на якомусь етапі. It ends with a denial of two opposing parties at some stage. Суперечність закінчується через перехід до двох нових протилежностей. The contradiction ends with the transition to two new opposites. Це початковий член, тезис. This is an initial member, a thesis. 2). 2). Другий член є запереченням першого. The second term is the denial of the first one. Він не дорівнює одиниці, а дорівнює якомусь числу Х. Другий член складається з двох протилежних сторін, між якими є суперечність, котра закінчується через перехід до двох нових протилежних сторін. It is not equal to one, but equals some number of X. The second term consists of two opposing parties, between which there is a contradiction, which ends with the transition to two new opposing parties. Заперечення виникає між ними. There is a denial between them. Це є антитезис. This is an antithesis. 3). 3). Третій член є подвійне заперечення. The third member is a double denial. Він є запереченням одного першого члена і одного другого члена, він є синтез двох членів, або сума. It is a denial of one first member and one other member, it is the synthesis of two members, or the sum. Подвійне заперечення є перехід в нову якість, він зберігає елементи і властивості Double denial is the transition to a new quality, it retains elements and properties   попереднього стану, тобто фіксує спадкоємність. the previous state, that is, it fixes heredity. Третій член дорівнює сумі перших двох на основі цих властивостей: 1 + Х. Еволюційна послідовність будується за таким правилом, кожен член дорівнює сумі двох попередніх. The third term is the sum of the first two based on these properties: 1 + X. The evolutionary sequence is constructed by this rule, each member equals the sum of the two previous ones.   Ця послідовність є геометрична прогресія. This sequence is a geometric progression.

1, Х, 1 + Х 1, X, 1 + X   

Можна припустити, що послідовність будується за цим законом для будь-якої кількості членів. It can be assumed that the sequence is based on this law for any number of members. Знаменник (Х) дорівнює відношенню третього члена до другого: Х = (1 + Х)/X. The denominator (X) is equal to the ratio of the third term to the second: X = (1 + X) / X. Звідси маємо квадратне рівняння. From here we have a square equation. Основне рівняння еволюції. The basic equation of evolution.    

Х² – X² - Х X – 1 = 0. - 1 = 0.   (5.1) (5.1)    Знаходимо корні. We find the roots.

   Перший корінь: Х 1 = 0,5 (1 + 5 ) . First root: X 1 = 0.5 (1 + 5 ).   (5.2) (5.2)   

Позначимо Х 1 = φ . Denote by: X 1 = φ . Це число називається золотий перетин: 1,618033… This number is called the golden section: 1.618033 ...

    Другий корінь: Х 2 = 0,5 (1 – 5). Second root: X 2 = 0.5 (1 - 5).   (5.3) (5.3)

Друге позначення: Х 2 = – 1/ φ . The second designation: X 2 = - 1/φ.   Х 2 = – 0,618033… X 2 = - 0.618033 ...

    Послідовність з першим коренем (П1): Sequence with the first root (P1):   1, φ, 1, φ,   φ ², φ²,  φ ³… φ ³ ...     (5.4) (5.4)   

    Показник степені є будь-яке ціле число, тому члени послідовності збільшуються необмежено. The degree indicator is any integer, so the members of the sequence increase indefinitely. Зростаюча прогресія. Growing progression. На практиці зручно користуватися аналогічною послідовністю цілих чисел: In practice it is convenient to use a similar sequence of integers:

  1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55... (5.5) 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 ... (5.5)   

В ній кожен член дорівнює сумі двох попередніх. In it, each member equals the sum of the two previous ones. Відношення між будь-яким членом і попереднім приблизно дорівнює золотому перетину. The relation between any member and the previous one is approximately equal to the golden section.

     Послідовність з другим коренем (П2): 1, – Sequence with the second root (P2): 1, -   1/ φ , 1/ φ ², – 1/ φ ³... 1 / φ , 1 / φ ², - 1 / φ ³ ...    (5.6) (5.6)

Прогресія, що убуває, із змінними знаками членів. Decreasing progression with variable member signs. Показник степені є будь-яке натуральне число. The degree indicator is any positive integer.   Аналогічна послідовність обернених цілих чисел: A similar sequence of inverse integers:

1, – 1, -   1/2, 1/3, – 1/5, 1/8, 1/2, 1/3, - 1/5, 1/8, – 1/13, 1/21... - 1/13, 1/21 ...   (5.7) (5.7)      

      Якщо початковий If the initial one   член послідовності є будь-яке число (а), то кожен член послідовності П1 і П2 буде помножений на це число (а). A member of the sequence is any number (a), then each member of the sequence of P1 and P2 will be multiplied by that number (a). Якщо початковий член дорівнює (а), то маємо перші три If the initial term is (a), then we have the first three   члени: a, aX , a + aX . members: a, aX , a + aX . Звідси отримуємо знаменник прогресії: From here we get the denominator of the progression:   aX /a aX / a   = (a + aX )/ aX . = (a + aX ) / aX .   Після спрощення After simplification  отримуємо виведене раніше рівняння we get the equation derived earlier  еволюції (3.1).evolution (3.1).   

   Оскільки закони діалектики є всезагальними законами природи, то і послідовності є всезагальним законом природи. Since the laws of dialectics are universal laws of nature, then sequences are an all-encompassing law of nature.

 

6. Мікроскопічні процеси. 6. Microscopic processes. Атомна система. Atomic system Квантова механіка Quantum mechanics

   Послідовність (4.1) відповідає багатьом дійсним фізичним системам. The sequence (4.1) corresponds to many real physical systems. Наприклад, квантова механіка, атомна фізика. For example, quantum mechanics, atomic physics.   Вона є всезагальним законом природи, так як випливає із діалектичних законів, які є всезагальними законами природи. It is an universal law of nature, as it follows from dialectical laws that are universal laws of nature. Світ побудований за єдиним законом. The world is built according to a single law.

  

6-1. 6-1. Квантова механіка. Quantum mechanics. Випромінювання чорного тіла. Radiation of a black body.

   Фізики вивчали взаємодію тіла з випромінюванням. Physicists studied the interaction of the body with radiation. На основі класичної фізика, яка вивчає неперервні величини, On the basis of classical physics, which studies continuous quantities,   не можна було пояснити розподіл енергії по частотам, який спостерігається в природі. it was impossible to explain the distribution of energy over frequencies, which is observed in nature. Планк зробив припущення: енергія осцилятора з власною частотою ( γ ) може приймати тільки дискретні Plank made the assumption: the energy of the oscillator with its own frequency ( γ ) can only be discrete значення, кратні величині values, multiple values ( h γ ). ( h γ ). Де h постійна Планка. Where h is Planck's constant. Ця основна одиниця енергії ( h γ ) неоднакова для всіх осциляторів, так як вона пропорційна частоті. This basic unit of energy ( h γ ) is uneven for all oscillators, since it is proportional to the frequency. Таким чином, енергія осцилятора рівна Thus, the energy of the oscillator is equal   E = nh γ , де n – ціле число, яке змінюється від нуля до нескінченності. E = nhγ , where n is an whole number that varies from zero to infinity. Ми отримуємо послідовність для енергії: We get a sequence for energy:

   h γ 1, h γ 2, h γ 3, h γ 4… h γ n . h γ 1,  h γ 2,  h γ 3,  h γ 4 ... h γ n.   (6.1) (6.1)       ( n ) – будь-яке ціле число. ( n ) is any whole number.

Ця послідовність є арифметична прогресія, подібна до (4.1). This sequence is an arithmetic progression similar to (4.1).

   Планк отримав точну відповідність між теоретичною формулою і розподілом енергії випромінювання по частотах, яке спостерігається в природі. Planck received an exact correspondence between the theoretical formula and the distribution of the energy of radiation at frequencies, which is observed in nature. Ми We   отримали функцію розподілу енергії Планка. have received Planck's energy distribution function. (див. Бом . Квантова теорія.1965. с30). (see. Bom, Quantum theory, 1965. p30). Дискретна фізика підтверджує гіпотезу Планка, тому що послідовність (6.1) відповідає точно послідовності (4.1). Discrete physics confirms Planck's hypothesis, because the sequence (6.1) corresponds precisely to the sequence (4.1).

 

  6-2. 6-2. Атомна система Atomic system

   Класична фізика основується на таких поняттях: визначене місцезнаходження та імпульс об ' єкта в неперервному просторі. Classical physics is based on the following concepts: the specific location and impulse of an object in a continuous space. Класична фізика Classical physics не може пояснити будову атома. can not explain the structure of the atom. Нільс Бор (1913 р.) сформулював правильні постулати для атомних систем і узагальнив їх для всіх атомних систем. Niels Bohr (1913) formulated the correct postulates for atomic systems and synthesized them for all atomic systems.

   1.Атоми можуть довго перебувати в певних станах, стаціонарних станах, 1. Atomy can stay in certain states, stationary states,   в котрих вони не випромінюють і не поглинають енергію. in which they do not radiate and do not absorb energy. В цих станах атомні системи мають енергії, котрі утворюють дискретну послідовність: In these states atomic systems have energies that form a discrete sequence:

  E 1 , E 2 , E 3 En . E 1 , E 2 , E 3 ... En .   (6.2). (6.2).

  Стани ці характеризуються стійкістю, всяка зміна енергії в результаті поглинання або випускання випромінювання або в результаті удару може відбуватися тільки при повному переході (перескакуванням) із одного цих станів в інший. These states are characterized by stability, any change in energy as a result of absorption or emission of radiation, or as a result of impact, can occur only with the full transition (hopping) from one of these states to another.    

   2. Атоми випускають або поглинають випромінювання тільки строго певної частоти при переході з одного стану в інший. 2. Atoms release or absorb radiation only strictly defined frequency when moving from one state to another. Випромінювання, котре випускається або поглинається при переході із стану Em The radiation emitted or absorbed during the transition from the Em state в стан En , є монохроматичне, і його частота in the state En , is monochromatic, and its frequency   γ γ   визначається з умови: is determined from the condition:    = Em En . = Em - En . Енергії Energy   виражаються арифметичною прогресією (4.1) з різницею . are expressed by the arithmetic progression (4.1) with the difference .   

   Нільс Бор розробив теорія атома водню і подібного водню, який має один електрон, на основі цих постулатів. Niels Bohr developed the theory of hydrogen atom and such hydrogen, which has one electron, based on these postulates. Вона точно відповідає експериментальним даним. It exactly corresponds to the experimental data. Теорія дає «правило квантування» кругових орбіт: із всіх можливих орбіт здійснюються такі, у котрих момент кількості руху є кратне The theory gives the "quantization rule" of circular orbits: from all possible orbits, the ones in which the moment of the amount of motion is multiple   h /2π. h / 2π.   (див. Е. Шпольський . Атомна фізика. Т 1. 1974.с.339). (see. E. Shpolsky, Atomic physics. T. 1. 1974.p.339).

    Послідовності (6.1) і (6.2) є арифметична прогресія, вони відповідають основній послідовності (4.1), значить, вони підтверджують положення дискретної фізики. The sequences (6.1) and (6.2) are an arithmetic progression, they correspond to the fundamental sequence (4.1), which means that they confirm the position of discrete physics.        

 

6-3. 6-3. Співвідношення невизначеності Uncertainty ratio

  Формулювання. Formulation. Якщо вимірювання відбувається з точністю ∆ x і якщо одночасно відбувається вимірювання імпульсу з точністю p , то добуток цих двох помилок відповідає виразу : If the measurement takes place with the accuracy of Δx and if a momentum measurement with accuracy Δp is at the same time , the product of these two errors corresponds to the expression : x p ћ . Δ x Δ p ћ .     (6.3) (6.3)

Аналогічно, якщо Similarly, if   енергія системи вимірюється з точністю the energy of the system is measured accurately    E , то час, Δ E , then the time   до якого це вимірювання відноситься, повинно мати мінімальну невизначеність, яка дається виразом: to which this measurement relates, should have the minimum uncertainty given by the expression:    E t ΔE Δ t   ≥ ћ. ≥ ћ. (6.4) (6.4)

    Це є співвідношення This is a relationship   невизначеності uncertainty   Гейзенберга . Heisenberg

   Це співвідношення означає, що ( x ) і ( p ) не можуть одночасно мати визначені значення. This correlation means that ( x ) and ( p ) can not simultaneously have definite values. Якщо значення If the value is   ( x ) визначено, тобто x = 0, то ( x ) is defined, that is, Δx = 0, then    p Δ p дорівнює нескінченності. equal to infinity. Значить, So,   (р) не має ніякого визначеного значення. (p) has no definite value. І навпаки. And vice versa. Якщо (х) і (р) невизначені у відомих границях ∆ x і If (x) and (p) are not defined in known limits Δx and    p , то між ними має місце співвідношення Δ p , then there is a correlation between them   (6.3). (6.3). Із нього виходить, It turns out   чим менше ∆ x , тобто точніше локалізоване тіло, тим більше the smaller the Δx , that is, the more precisely the localized body, the more so    p , тобто тим більша невизначеність імпульсу. Δ p , that is, the greater the impetus uncertainty. Автор вивів співвідношення невизначеності на основі хвильових властивостей мікрочастинок Луї де Бройля. The author deduced the relation of uncertainty on the basis of the wave properties of the micro particles of Louis de Broglie. Співвідношення (6.3) і (6.4) представляють собою обмеження до мікрочастинок застосування класичних понять визначеного місцезнаходження й імпульсу. The relations (6.3) and (6.4) represent the restriction to the micro particles of the application of classical notions of a specific location and momentum.     

   Траєкторія руху мікроскопічного тіла в просторі не може бути неперервна лінія за співвідношенням (6.4), x не дорівнює нулю, а значить, вона є дискретна, вона є перервна. The trajectory of the motion of a microscopic body in space can not be a continuous line by the relation (6.4), Δx is not equal to zero, and hence it is discrete, it is interrupted. А якщо відстань є перервна, то і час, за який відбувається рух тіла, є перервний. And if the distance is interrupted, then the time for which the movement of the body occurs is intermittent. Співвідношення невизначеності пояснює, чому простір і час має дискретний характер. The indefinite ratio explains why space and time is discrete.

   Дискретний характер є основний в природі, він проявляється в усіх явищах природи. Discrete character is fundamental in nature, it manifests itself in all phenomena of nature. Особливо дискретність проявляється для частинок атомних розмірів. Particularly the discreteness is manifested for particles of atomic size. Класична фізика вивчає неперервні процеси, коли розміри об'єкта більші атомів. Classical physics examines continuous processes, when the size of an object is larger atoms. Класична фізика є граничним випадком дискретної фізики. Classical physics is the limiting case of discrete physics. Дискретна фізика є інтегральна фізика. Discrete physics is integral physics.

   Квантова теорія не мала наукового пояснення причини існування квантів, послідовності. Quantum theory did not have a scientific explanation for the reasons for the existence of quanta, the sequence. Вона приймала явище квантів як гіпотезу. She accepted the phenomenon of quanta as a hypothesis. Це є недолік квантової теорії. This is a lack of quantum theory. Дискретна фізика не має такого недоліку, вона дає наукове пояснення існування Discrete physics does not have such a lack, it gives a scientific explanation of existence квантів у природі. quanta in nature. Квантова природа явищ пояснюється еволюційною послідовністю, яка основується на законах діалектики. The quantum nature of phenomena is explained by the evolutionary sequence, which is based on the laws of dialectics.    

            Ми не спостерігаємо в природі органами відчуття кванти енергії, часу, відстані через те, що кванти мають малу величину. We do not observe in nature the organs a sense of the quantum of energy, time, distance because of the fact that the quanta are of small magnitude. Ми спостерігаємо явища природи неперервно в часі, просторі, як у кіно. We observe the phenomena of nature continuously in time, space, as in the cinema.     

             

 

  7. Відстань, час. 7. Distance, time. Світло, швидкість світла Light, speed of light

    Матеріальний об'єкт має місце в просторі в певних точках в залежності від світла. The material object takes place in space at certain points depending on the light. Найменша відстань між двома сусідніми точками, у котрих може бути матерія, називаємо квант відстані і дорівнює λ (одиниця виміру метр). The smallest distance between two adjacent points, in which matter may be, is called the quantum of distance and is equal to λ (unit of measurement meter). Матеріальний об'єкт займає місце в просторі за такою послідовністю чисел, одиниця метр. The material object occupies space in space for such a sequence of numbers, unit meter.

    λ , λ 2 , λ 3 , λ 4 ... λ , λ 2 , λ 3 , λ 4 ... λ n . λ n   (одиниця метр). (unit meter). n ціле число. n is an whole number.   

   Матеріальний об'єкт існує в природі через певні проміжки часу, залежні від світла, кратні (Т), а не в неперервному часі. The material object exists in nature at certain intervals, depending on the light, multiple (T), but not in continuous time. Найменший проміжок часу – це час, що йде в природі, The smallest period of time is the time that goes in nature,  ми називаємо квант часу. we call the quantum of time. Проміжки часу виражаються такою послідовністю чисел в одиницях часу, секунда. The intervals of time are expressed by such a sequence of numbers in units of time, a second.      

    Т, Т2, Т3, Т4 ... Т n . T, T2, T3, T4 ... T n .   (одиниця секунда). (one second).   n ціле число.

   Світло передається квантами фотонами The light is transmitted by photons ( ( або h ) за період or h /T ) for the period Т T на відстань λ . at a distance λ . Поширення світла виражається послідовністю, яка є арифметична прогресія: The propagation of light is expressed by a sequence, which is an arithmetic progression:

h γ 1, 2, 3, 4… hγn , де n – ціле число. h γ 1, 2, 3, 4 ... hγn , where n is whole number.

Швидкість світла: С = Speed ​​of light: С = λ / Т. λ / T.     

   Коли виникає світло квантами, воно починає розповсюджуватися в просторі на найменший проміжок відстані ( λ ) за найменший проміжок часу період (Т). When light arises with quanta, it begins to propagate in space at the smallest interval of distance ( λ ) for the smallest period of time (T). Виникнення світла, відстань, проміжок часу мають одну фазу. The beginning of light, distance, time span, have one phase. Світло має одну фазу в будь-якій точці простору, і будь-якому проміжку часу. The light has one phase at any point in space, and at any time interval. Послідовність відстані і часу починаються разом, світло дає початок їм. The sequence of distance and time begins together, the light gives rise to them. Тому швидкість (V) світла дорівнює: Therefore, the speed (V) of light is equal to:

V світла = λ /Т = λ 2/Т2 = V light = λ / T = λ 2 / T2 = λ 3 /Т3 λ n n . λ 3 / T3 ... λ n / T n .   метрів/секунду. meters / second. Швидкість світла у вакуумі дорівнює триста тисяч кілометрів за секунду. The speed of light in a vacuum is three hundred thousand kilometers per second.

    Послідовність відстані і часу показує, що швидкість світла є найбільша в природі. The sequence of distance and time shows that the speed of light is greatest in nature. Швидкість світла постійна в будь-якій точці простору і момент часу, не залежить від руху джерела світла чи спостерігача. The speed of light is constant at any point in space and time, does not depend on the motion of a light source or observer. Світло поширюється в просторі необмежено на велику відстань. The light propagates in space indefinitely for a long distance. Ці властивості підтверджуються на практиці. These properties are confirmed in practice. Космологія підтверджує, що Всесвіт астрономічний весь час розширюється. Cosmology confirms that the universe is astronomical all the time expanding. Біле світло, простір і час зв'язані за формулою: s = ct . The white light, space and time are bound by the formula: s = ct . Відстань (s) і час (t) проявляються як дві протилежні сторони. The distance (s) and time (t) appear as two opposite sides. Якщо виникає відстань, то також виникає і час. If there is a distance, then time also arises. Ці три фізичні явища існують в єдності. These three physical phenomena exist in unity.

    Якщо світло виникає, то також простір і час, енергія, маса виникає. If light arises, then space and time, energy, mass arises. Матерія, всесвіт породжується через світло. Matter, the universe is generated through light. Люди можуть породжувати світло і його бачити. People can generate light and see it. Іванов дає ідею, що люди самі є на білому світі Сонце. Ivanov gives an idea that people themselves are in the white world of the sun. Іванов пише: 8204:123. Ivanov writes: 8204: 123. «Мені стало легко без головного убору. "It became easy for me without a headgear. Я побачив біле світло, моя голова оздоровилась, вона не стала мати захворювання в себе. I saw a white light, my head was well-groomed, she did not become ill with herself. А раз мозок набрався природних сил, то внутрішність моя загорілась вогнем. And when the brain got on the natural forces, my inner lighted fire. Холодна сторона відійшла, а тепло прийшло, від чого нам, таким людям, не відірватись». The cold side has departed, and the heat has come, which is why we, such people, do not break away. " Отже, люди породжують матерію і Всесвіт, творять світ. Consequently, people generate matter and the universe, create the world. Природа народжує людей для життя природи, а люди створюють світло і породжують природу. Nature gives birth to people for the life of nature, and people create light and give birth to nature. Отже, природа є безсмертна, вона не має кінця. So, nature is immortal, it has no end. Отець Ош береже природу і людей, робить усе, щоб люди жили здорові і щасливі, і творили біле світло і білий світ. Father Osh protects nature and people, does everything for people to live healthy and happy, and created a white light and a white world. Він говорив: «Жити треба, а вмирати не треба». He said: "It is necessary to live, but we do not have to die."

 

8. Автоматична робота серця 8. Automatic heart work

    8-1. 8-1. Автоматична робота серцевого м ' язу . Automatic work of heart muscle . Практика. Practice. Серце має здібність ритмічно скорочуватися під впливом імпульсів, які виникають у самому серцевому м'язі. The heart has the ability to rhythmically shrink under the influence of impulses that arise in the heart muscle itself. Автоматична робота серця не залежить від нервової системи. The automatic work of the heart does not depend on the nervous system. Скорочення шлуночків продовжується приблизно 0,3 секунди, вони розслабляються після цього. The reduction of the ventricles lasts about 0.3 seconds, they relax after that. І весь серцевий м ' яз перебуває у стані спокою або загального розслаблення протягом 0,4 – 0,5 секунди. And all cardiac menses are in a state of rest or general relaxation within 0.4 - 0.5 seconds. Тривалість всього серцевого циклу дорівнює приблизно 0,8 секунди. The duration of the entire heart cycle is approximately 0.8 seconds.   Відношення між тривалістю розслаблення і скорочення дорівнює золотому перетину. The ratio between the duration of relaxation and reduction is equal to the golden section. Значить, це є еволюційний процес, що складається з двох дій: скорочення (тезис) і розслаблення (заперечення, антитезис). So, this is an evolutionary process consisting of two actions: abbreviation (thesis) and relaxation (negation, antithesis). Цей процес можна описати теоретично. This process can be described theoretically. Він описується рівнянням еволюції, має дві послідовності чисел П1 і П2, у котрих два члени, він має бути автоматичним за своєю природою. It is described by the equation of evolution, has two sequences of numbers P1 and P2, in which two members, it must be automatic in its nature. Очевидно, здібність автоматичності руху серця мають усі живі організми, які еволюціонують, вони б не існували інакше. Obviously, the ability of the automatic movement of the heart has all the living organisms that evolve, they would not exist otherwise.                      

    8-2. 8-2. Рушійна сила еволюційного процесу. The driving force of the evolutionary process. Автоматизм. Automation.   Еволюційна послідовність може мати будь-яку кількість членів. An evolutionary sequence can have any quantity of members.  Розглянемо послідовності П1 і П2 з двома членами. Consider the sequences P1 and P2 with two terms. Перший член (а) виражає скорочення, наступний член виражає розслаблення, заперечення першого. The first member (a) expresses a reduction, the next member expresses a relaxation, a denial of the first one.  Відношення між тривалістю процесів дорівнює золотому перетину. The ratio between the length of processes is equal to the golden section.

П1: а, а φ . P1: a, a φ . Де а – перший член. Where a - the first member.  П2 може мати перший член (a φ ). P2 may have the first term (a φ ).  Тоді буде така П2: ( a φ ) , – a φ / φ Then there will be a P2: ( a φ ) , - a φ / φ. .   Або після спрощення П2: a φ , – a. Or after simplifying P2: a φ , - a. Можливо, кінцеве значення є імпульсом для запуску другого циклу послідовності. Possibly, the final value is an impulse to start the second cycle of the sequence. Другий цикл запускається автоматично після першого The second cycle starts automatically after the first one циклу. cycle Процес продовжується автоматично необмежено. The process continues indefinitely. Іншими словами, рух відбувається по спіралі. In other words, the motion takes place in a spiral. Процес починається спочатку. The process begins at first. Кількість циклів теоретично є нескінченна, процес вічний. The number of cycles is theoretically infinite, the process is eternal.   

    Причина руху, рушійна сила еволюції є в самій еволюційній системі. The cause of the movement, the driving force of evolution is in the very evolutionary system. Цей процес є незалежний від будь-яких інших систем. This process is independent of any other systems. Цей процес відбувається на практиці в природі скрізь і в великому, і малому. This process takes place in practice in nature everywhere and in large and small. Цей автоматичний механізм можна назвати серцем природи. This automatic mechanism can be called the heart of nature.

   

9. Модель дискретного Всесвіту. 9. A model of a discrete universe.

        9-1. 9-1. Огляд моделей всесвіту на основі неперервного простору і часу. Overview of universe models based on continuous space and time. Модель Великого вибуху. Model Big Bang. Її основний недолік є такий. Its main defect is this. Модель не має наукового пояснення, The model has no scientific explanation як і чому how and why  величезна енергія виникає на початку створення всесвіту, тобто на початку вибуху. huge energy arises at the beginning of the creation of the universe, that is, at the beginning of the explosion. ( Вікіпедія . Великий вибух). (see. Wikipedia, a big bang). Ця енергія розповсюджується в просторі, This energy propagates in space, як при вибуху. as in the explosion.       

   9-2. 9-2. Модель дискретного всесв і ту н ауково пояснює причину розширення Всесвіту. The discrete universe model explains the reason for the expansion of the universe. Процес відбувається на основі дискретного простору і часу. The process takes place on the basis of discrete space and time. Процес створення всесвіту виражає послідовність П 1 . The process of creating the universe expresses the sequence of P1. Енергія всесвіту починається з одиниці або малого числа і зростає до великого числа з ростом номера члена послідовності. The energy of the universe begins with one or a small number and grows to a large number with the growth of the member of the sequence member.

   Початок створення. Creation start. Початкова енергія дорівнює величині, близькій до нуля. The initial energy is equal to the value close to zero. Можливо, початкова енергія є психічного характеру, тобто дуже тонка матерія. Perhaps, the initial energy is a mental nature, that is, very fine matter. Іванов дає ідею. Ivanov gives an idea. Сонця як такого немає, люди самі є на білому світі Сонце. The sun is not like that, the people themselves are in the white world of the sun. (Еволюція. № 3). (EM 3). Можна сказати, Всесвіт починається з нічого. We can say, the universe begins with nothing. Наприклад, уявлення світла до дійсності, котрого людина бачить очима. For example, the representation of light to reality, which the person sees with his eyes. Це енергія психічного характеру. This is a mental energy. Потім це видиме світло перетворюється в масу Then this visible light turns into mass елементарних частинок за відомим законом. elementary particles according to the known law. Потім утворюються гази, тверді тіла, планети, зірки, галактики. Then gases, solids, planets, stars, galaxies are formed.

    Розгортання. Development. Простір Space разом з галактиками розширюється with galaxies expanding в усі боки зі швидкістю світла. in all directions at a speed of light. Послідовність Sequence П 1 , яка виражає відстань, збільшується необмежено, тобто простір збільшується необмежено. P1 , which expresses the distance, increases indefinitely, that is, the space increases indefinitely. Послідовність П 1 виражає створення і зростання матерії, кількість галактик зростає, вони розбігаються одна від одної. The sequence of P1 expresses the creation and growth of matter, the number of galaxies is increasing, they run out of each other.Всесвіт розширюється без кінця і краю. The universe extends without end and edge. У часу немає початку і кінця. In time there is no beginning and end.

    Послідовності П 1 і П 2 виражають фізичні явища астрономічного всесвіту. The sequences P1 and P2 express the physical phenomena of the astronomical universe. Дві Two   протилежні сторони є в природі за діалектикою. the opposite sides are in the nature of dialectics. Це є створення чого-небудь і знищення його. This is the creation of something and its destruction. Очевидно, щось має бути Obviously, something should be створено спочатку в природі, воно знищується потім. created originally in nature, it is destroyed later. Отже, процес створення чого-небудь випереджає процес знищення його завжди. Consequently, the process of creation something outmarch the process of destruction it always. Це підтверджується практично в житті астрономічного Всесвіту, котрий створюється і розширюється більше перед нами, і він знищується майже непомітно. This is confirmed practically in the life of the astronomical universe, which is created and expanded more in front of us, and it is destroyed almost imperceptibly. Розміри Всесвіту значно перевищують розміри галактики, у котрій відбуваються процеси знищення матерії. The size of the universe far exceeds the size of the galaxy, in which processes of destruction of matter occur. Тіла з масою наближаються одне до одного. Massive bodies are approaching each other. Матерія створюється в природі більше, ніж знищується. Matter is created in nature more than is destroyed. Це, на нашу думку, пояснює існування створеного Всесвіту. This, in our opinion, explains the existence of the created universe. Матерія створюється в цю мить, вона знищується в наступну мить. Matter is created at this moment, it is destroyed in the next moment. Хто створив світ, той знищує його. He who created the world destroys it. Процеси створення і знищення описують The processes of creation and destruction are described  дві протилежні послідовності. two opposite sequences.   Зростаюча послідовність виражає процес створення чого-небудь, наприклад матерії. Growing sequence expresses the process of creating something, such as matter. Послідовність, яка убуває, A decreasing sequence  виражає процес знищення того, що створено спочатку. expresses the process of destroying what was originally created. Процес створення і знищення відбуваються одночасно. The process of creation and destruction occur simultaneously. Одне знищується, інше створюється. One is destroyed, another is created. Початкове число послідовності П 2 є набагато менше від кінцевого числа послідовності П 1 . The initial number of the sequence P 2 is much smaller than the finite number of the sequence P1.

 

9-3. 9-3. Галактика і чорна діра. Galaxy and black hole.

   Припустимо, що початковий член П2 дорівнює М, він виражає кількість матерії в природі в якийсь момент часу: Suppose that the initial term P2 is equal to M, it expresses the amount of matter in nature at some point in time:

    М, – M, - М/ φ , М/ φ ², – М/ φ ³... M/φ ,  M/φ ², - M φ ³ ...    (9.1) (9.1)

    Ми бачимо, що із збільшенням номера члена послідовності, тобто часу, його величина прямую до нуля, тобто матерія знищується, відстань зменшується. We see that with an increase in the number of a member of a sequence, that is, of time, its value is directed to zero, that is, matter is destroyed, the distance decreases. Цей процес відбувається в кожній галактиці. This process occurs in each galaxy. Скупчення тіл з масою в просторі називається галактикою. The accumulation of bodies with mass in space is called a galaxy. Всі тіла скупчення рухаються до центра галактики з якогось моменту часу. All body clusters move to the center of the galaxy at some point in time. Відстань їх до центра зменшується із збільшенням номера члена послідовності, кількість матерії зменшується за формулою (6.1), і тіло зникає в центрі галактики. The distance to the center decreases with increasing number of the member of the sequence, the amount of matter decreases by formula (9.1), and the body disappears in the center of the galaxy. В астрофізиці цей центр названий чорною дірою. In astrophysics, this center is called a black hole. Чорна діра – це є астрофізичний об'єкт, який створює настільки потужну силу тяжіння, що будь-які швидкі частинки не можуть покинути його, навіть світло. Black hole is an astrophysical object that creates such a powerful force of gravity that any fast particles can not leave it, even light. ( Вікіпедія . Чорна діра). (Wikipedia , The Black Hole). Причина вмирання галактики є чорна діра. The cause of the dying galaxy is a black hole. Дуже велика маса чорної діри – це є недолік моделі чорної діри. A very large mass of black holes is the lack of a black hole model. Модель чорної діри не дає наукового пояснення існування дуже великої маси чорної діри. The black hole model does not provide a scientific explanation for the existence of a very large black hole mass.

 

   За дискретною моделлю, процес знищення матерії відбувається природньо. By discrete model, the process of destruction of matter occurs naturally. У центрі в галактиці нема великої маси і сили тяжіння, яка притягує всі тіла галактики з масою і світло. In the center of the galaxy there is not a lot of mass and gravity, which attracts all the bodies of the galaxy with mass and light. Рух тіл галактики Movement of galactic bodies відбувається не через дію гравітації в центрі. is not due to the action of gravity in the center. Зменшення відстані між будь-яким тілом і центром галактики або між двома тілами є природний процес. Reducing the distance between any body and the center of the galaxy or between two bodies is a natural process. Він описується формулою (6.1). It is described by formula (9.1). Він є протилежністю створення матерії за послідовністю П1 і збільшенню відстані між галактиками в просторі. It is the opposite of creating matter in sequence P1 and increasing the distance between galaxies in space. Галактики затухають від центра до периферії. The galaxies are fading from the center to the periphery.     

  Очевидно, скільки матерії створилося, стільки буде знищено. Obviously, how much matter is created, so much will be destroyed. Закон збереження існує. The law of conservation exists. Дві дороги є в природі. Two roads are in nature. Одна дорога іде до життя, друга іде до смерті. One way goes to life, the other goes to death. Жива істота народжується в природі, вона живе в якомусь місці якийсь час, потім вона перестає жити. A living being is born in nature, she lives in a place for a while, then she ceases to live. Матерія не виникає і не зникає в природі, а один вид перетворюється в інший. Matter does not arise and does not disappear in nature, but one species turns into another. Причина і рушійна сила еволюції є в самій природі. The cause and the driving force of evolution are in nature itself.

 

10. Планетна система 10. Planetary system

   Сонячна планетна система . Solar planetary system.   Дослідники неба знайшли середні відстані від Сонця до близьких планет в астрономічних одиницях, вони виявили їх шляхом спостереження. Explorers of the sky found the average distance from the Sun to the near planets in astronomical units, they discovered them by observation. Відстань до Меркурія дорівнює 0.4, відстань до Венери дорівнює 0,7, відстань до Землі дорівнює 1,0, відстань до Марса дорівнює 1,5. The distance to Mercury is 0.4, the distance to Venus is 0.7, the distance to the Earth is 1.0, distance to Mars is equal to 1.5. (Hurshtein. Secrets sky. 1973. p192). Ряд відстаней можна виразити A number of distances can be expressed у вигляді послідовності: in the form of a sequence:

0,4; 0.4; 0,7; 0.7; 1,0; 1.0; 1,5. 1.5.   (10.1) (10.1)

   Послідовність емпіричних відстаней можна виразити з допомогою теоретичної еволюційної послідовності з початковим значенням (0,4): The sequence of empirical distances can be expressed using a theoretical evolution sequence with an initial value (0.4):

0,4; 0.4; 0,4 φ ; 0.4 φ ; 0,4 φ ²; 0.4 φ ²; 0,4 φ ³… 0.4 φ ³ ...    (10.2) (10.2)   

   Значення Value  φ φ підставимо в (10.2), substitute in (10.2),   щоб in order to   емпіричне значення (10.1) порівняти з теоретичним значенням: the empirical value (10.1) is compared with the theoretical value:

0,4; 0.4; 0,65; 0.65; 1,0; 1.0; 1,69. 1.69     (10.3). (10.3).   

   Ми будемо порівнювати числа послідовності (10.3) і (10.1). We will compare the sequence numbers (10.3) and (10.1). Відповідні числа послідовності (10.3) і (10.1) співпадають точно. The corresponding numbers of the sequence (10.3) and (10.1) coincide exactly. Різниця між теоретичною і емпіричною відстанню до Марса дорівнює приблизно не більше 12 %. The difference between the theoretical and empirical distance to Mars is approximately no more than 12%. Теоретична еволюційна послідовність (10.2) приблизно відповідає експериментальним даним (10.1). The theoretical evolution sequence (10.2) approximates answer the experimental data (10.1). Ми можемо зробити висновок: планетна система існує за законом еволюційної послідовності (10.2). We can make conclusion,  that the planetary system exists according to the law of evolutionary sequence (10.2). Планетна система формується за законом еволюційної послідовності (10.2). The planetary system is formed by the law of evolutionary sequence (10.2). Якщо ми знаємо закон еволюційної послідовності (10.2), то ми можемо знайти відстань від Сонця до будь-якої планети. If we know the law of evolutionary sequence (10.2), we can find the distance from the Sun to any planet. Ми повинні знайти відстань тільки до першої планети: 0,4. We must find the distance only to the first planet: 0.4. Ми можемо назвати We can call it число 0.4 початковим значенням, а числа φ , φ ² , number 0.4 is the initial value, and the numbers φ , φ² , φ ³ можемо назвати квантовими числами. φ ³ can be called quantum numbers. Відстань до Distance to планети дорівнює добутку початкового значення і відповідного квантового числа. the planet is equal to the product of the initial value and the appropriate quantum number. Відстань до другої планети дорівнює 0,4 φ . The distance to the second planet is 0.4 φ . Відстань до третьої планети дорівнює The distance to the third planet is equal 0,4 φ ². 0.4 φ² . Відстань до Distance to   четвертої планети дорівнює 0,4 φ ³. the fourth planet is equal to 0.4 φ ³. Закон еволюційної послідовності є всесвітній закон природи. The law of evolutionary sequence is the universal law of nature.    

  

   Ми можемо зробити висновок, що планетна система і атомна система існує за подібними законами. We can make conclusion, that the planetary system and atomic system exist under similar laws. Ми припускаємо. We assume 1. Планетна система перебуває в стаціонарних станах. 1. The planetary system is stationary. Планети рухаються навколо Сонця по стаціонарних орбітах. Planets move around the sun in stationary orbits. 2. Енергії 2. Energy   планет утворюють дискретну послідовність. planets form a discrete sequence. Планети рухаються за законом еволюційної послідовності. The planets move according to the law of evolutionary sequence.   

   Життя людей відбуваються також за законом еволюційної послідовності. The live of people also occur according to the law of evolutionary sequence. Ми спостерігаємо еволюційну послідовність в історії суспільства, історії Учителя Іванова. We observe the evolutionary sequence in the history of society, the history of Teacher Ivanov. На нашу думку, еволюційна послідовність є основна форма руху в усіх формах руху природи. In our opinion, the evolutionary sequence is the basic form of motion in all forms of the motion of nature. Еволюційна послідовність є основна для атомної системи, планетної системи, астрономічного The evolutionary sequence is fundamental for the atomic system, the planetary system, and the astronomical Всесвіту, суспільства, людей. universe, society, people. Закон еволюційної послідовності є всезагальний, всесвітній закон природи. The law of evolutionary sequence is universal law of nature. На нашу думку, Іванов стверджує у зв ' язку з цим, що люди є основні в природі, а не Сонце. In our opinion, Ivanov states in connection with this that people are basic in nature, and not the Sun. Іванов не визнавав небесну механіку, бо вона не застосовувала закон еволюційної послідовності. Ivanov did not recognize heavenly mechanics, because she did not used the law of evolutionary sequence. Основна рушійна сила еволюції природи є люди, а не Сонце. The main driving force of the evolution of nature is people, not the sun. Ми всі мусимо шукати таємницю в людях, в собі, а не в природі. We all must to seek secrets in people, in themselves, and not in nature.

 

Google is translator. Original text: www.osh.kiev.ua/ukiv8807.htm